Tại sao phải sử dụng Cross Layer cho wireless system ? (Cross Layer bổ sung những gì cho mô hình OSI)

So sánh các chuẩn 802.1x cho wireless ?