Một số bạn đăng ký mới nhưng không active được qua link do BKF gửi tới qua email do bị lỗi sau:
Chả hạn bạn nhận được link: www.svbkol.org/register.php?..........

Bạn hãy sửa lại là : www.svbkol.org/forum/register.php?.......... rồi sau đó làm như bình thường là ok.
Xin lỗi các bạn vì phiền phức này. Lỗi này đã được sửa chữa để lần đăng ký sau không bị.