ai có bài báo cáo thí nghiệm điện tử công suất thi share cho mình với> các anh chi khóa trước có kinh nghiệm gì về thí nghiệm môn này có thể giúp e