Các bạn ơi, tình hình là mình rất cần tài liệu về máy hóa gia công chất dẻo. Mong các bạn giúp đỡ mình....