Có khi em phải nghỉ mất một buổi thí nghiệm, anh chị nào học rồi cho em hỏi phải làm thế nào với.