Một group học hỏi về Open Source, Linux, ... cũng là một ý tưởng phổ biến trên khắp các forum về tin học hiện nay. Có một vài conference của những người đam mê hoàn toàn free để giới thiệu về Open Source. Một vài trường đã có những nhóm tìm hiểu về lĩnh vực này. Hãy cùng học nào Tớ sẽ quan tâm đến phần kernel và trình dịch GCC ở mức thấp, sau đó sẽ tìm hiểu việc ứng dụng các cái kernel này cho các MCU để triển khai các OS phức tạp.

Một vài site thông tin tiếng Việt cho beginner
http://www.vnlinux.org/sitemoi/?q=

và của khoa Công Nghệ ĐHQG
http://www.fotech.vnu.edu.vn/osg/index.php

Diễn đàn tin học
http://ddth.com