Mình hiện đang ở Lào Cai,đang muốn tìm lại những bạn học cùng khóa K49 ( 2004 - 2009).