Mở đăng ký tự do cho sinh viên chưa đăng ký học phần vào đăng ký lớp học bắt đầu từ 18h00 ngày 02/08/2012 đến hết ngày 10/08/2012.

Đợt đăng ký điều chỉnh sau khi huỷ lớp bắt đầu từ ngày 13/08/2012 đến ngày 26/08/2012.

(Chú ý: sinh viên theo dõi lịch học các lớp thường xuyên để biết lớp huỷ để còn điều chỉnh lịch học)

Thông báo gốc: http://dtdh.hut.edu.vn/content/view/1502/1/