:53: :53: :53: :53: :53: :53:

Chúc tất cả các thành viên K45 đạt kết quả cao trong đợt bảo vệ tốt nghiệp.
Tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của BKF

:53: :53: :53: :53: :53: :53: