Phòng học thay đổi kì hè kíp sáng tại D9 xem chi tiết tại đây.
Phòng học thay đổi kì hè kíp chiều tại D9 xem chi tiết tại đây.