Các bạ xem tại đây nhé:

http://www.epe.edu.vn/tieuchuan.php

Đây là những tiêu chuẩn do Việt Nam ban hành về nước, không khí, đất, tiếng ồn, chất thải rắn, chất phóng xạ.