Các bài viết của box fit trước kia hiện đã chuyển vào sub box Giảng đường CNTT. Các mod xin bớt chút thời gian để fân loại topic theo các sub box khác cho fù hợp. Fần chính của box sẽ k có chức năng post bài để tránh "nhiễu loạn" 4rum. Box Fet cũng chuyển tương tự vào Giảng đường ĐTVT.