1. Ngày quét thu học phí qua ATM xem Tại đây2. Xem qui định nộp học phí Tại đây


3. Sinh viên nào chưa nộp thẻ ATM, khẩn trương nộp Phiếu khai thông tin Thẻ ATM cho cô Chi Linh: P.104-C1 trước ngày quét thu.

Bài gốc: http://ctsv.hut.edu.vn/TabId/562/Art...6/Default.aspx