Ngày 13 tháng 6 năm 2012, Nhà trường đã Thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ hè năm học 2011-2012 cho sinh viên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các lớp học trong học kỳ hè, Nhà trường yêu cầu các em sinh viên đã đăng ký thành công các học phần học kỳ hè phải có trách nhiệm nộp học phí (thu qua ATM) đúng hạn và tham gia học đầy đủ theo thời khóa biểu phân công của Phòng Đào tạo ĐH.


Nếu sinh viên nào không nộp học phí học kỳ hè, số tiền học phí này sẽ được chuyển sang truy thu ở học kỳ I năm học 2012-2013 và có thể xem xét kỷ luật.

Bài gốc: http://ctsv.hut.edu.vn/TabId/602/Art...6/Default.aspx