User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Hỏi về J2ME ( lập trình Di động)

 1. #1
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gửi
  3

  Icon8 Hỏi về J2ME ( lập trình Di động)

  Chào các bạn.
  Mình có bài tập J2ME như thế này mà chưa làm đc mong các bạn chỉ hộ với
  Nhập vào so thu 1:......
  nhap so thu 2:....
  Tổng la:......
  button: tính

  nghĩa là thế này: các o nhap số là Textfied
  Và tạo ra một nút button khi ta click vào đó thì nó hiển thị kết quả

  Ai làm được giúp mình với nha
  Mà chạy trên điện thoại di dộng nghe các bạn

  Cảm ơn nhiều

 2. #2
  .:: Grumpy svBKer ::. Avatar của 1973
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  3.793

  Mặc định Re: Hỏi về J2ME ( lập trình Di động)

  Chẹp, tiếc là mình vẫn chưa tìm hiểu về cái này nên chịu, sắp tới có thể sẽ tìm hiểu vì đang mon men đi thực tập ở 1 công ty sử dụng công nghệ này
  Contact me:
  Email: sangnd [at] svBK.vn
  Personal website: My Blog | Chat với người lạ
  Facebook Page của Bách Khoa Forum: http://www.facebook.com/svbk.vn

 3. #3
  Khánh Hòa
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài gửi
  159

  Mặc định Re: Hỏi về J2ME ( lập trình Di động)

  không phải di động thì mình giúp được

 4. #4
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gửi
  9

  Mặc định Re: Hỏi về J2ME ( lập trình Di động)

  Bạn cần tạo 2 cái TextField nhập 2 giá trị đưa vào.Sau đó tạo 1 nút Button và gắn sự kiện cho nó vào.Hiển thị kết quả trên 1 cái TextField khác.
  Đây là 1 code của mình để bạn tham khảo:Nhập vào 2 số,có 4 nút để tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó và hiển thị kết quả:


  /*
  * To change this template, choose Tools | Templates
  * and open the template in the editor.
  */
  package vidu.chuong6;
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  /**
  *
  * @author Khuong
  */
  public class EventDemo extends Frame implements ActionListener
  {
  Label lbl1,lbl2,lblKq;
  TextField txt1,txt2;
  Button btnCong,btnTru,btnNhan,btnChia,btnThoat;
  public EventDemo()
  {
  super("Event demo!");
  this.setLayout(new GridLayout(6,2));//Che do hien thi 6 dong 2 cot
  lbl1=new Label("So thu nhat");
  this.add(lbl1);
  txt1=new TextField();//O van ban so thu nhat
  this.add(txt1);
  lbl2=new Label("So thu hai");//Nhan so thu hai
  this.add(lbl2);
  txt2=new TextField();//O van ban so thu hai
  this.add(txt2);
  lblKq=new Label();//Nhan ket qua
  this.add(lblKq);
  this.add(new Label());
  //Cac nut nhan
  btnCong=new Button("Cong");//Nut cong
  btnCong.addActionListener(this);//bat su kien
  this.add(btnCong);
  btnTru=new Button("Tru");//Nut tru
  btnTru.addActionListener(this);//bat su kien
  this.add(btnTru);
  btnNhan=new Button("Nhan");//Nut nhan
  btnNhan.addActionListener(this);//bat su kien
  this.add(btnNhan);
  btnChia=new Button("Chia");//Nut chia
  btnChia.addActionListener(this);//bat su kien
  this.add(btnChia);
  btnThoat=new Button("Thoat");//Nut thoat
  btnThoat.addActionListener(this);//bat su kien
  this.add(btnThoat);
  //Phuong thuc bat su kien khi click vao nut dong frame
  this.addWindowListener(new WindowAdapter(){public void windowClosing(WindowEvent e){System.exit(0);}});
  }
  //Phuong thuc xu li su kien nut duoc nhan
  public void actionPerformed(ActionEvent ae)
  {
  float x=Float.parseFloat(txt1.getText());
  float y=Float.parseFloat(txt2.getText());
  float kq=0;
  if(ae.getSource()==btnCong)//Cong hai so
  kq=x+y;
  if(ae.getSource()==btnTru) kq=x-y;
  if(ae.getSource()==btnNhan) kq=x*y;
  if((ae.getSource()==btnChia)&&(y!=0)) kq=x/y;
  if(ae.getSource()==btnThoat) System.exit(0);
  //Thay doi noi dung ket qua
  lblKq.setText("Ket qua la:"+String.valueOf(kq));
  }
  public static void main(String[] args)
  {
  //Khai bao doi tuong demo
  EventDemo myFrame=new EventDemo();
  myFrame.setSize(300,150);
  myFrame.setVisible(true);
  }
  }

 5. #5
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gửi
  21

  Mặc định Re: Hỏi về J2ME ( lập trình Di động)

  Bạn trên hỏi về J2ME mà có phải trên Java AWT đâu D:
  Cái này mình vừa kéo thả xong , nói chung là bạn nên làm quen trước với những thứ cơ bản + code tay , sau đó làm = kéo thả cho nó nhanh
  Mã:
  /*
   * To change this template, choose Tools | Templates
   * and open the template in the editor.
   */
  package hello;
  
  import javax.microedition.midlet.*;
  import javax.microedition.lcdui.*;
  
  /**
   * @author Thanh
   */
  public class HelloMIDlet extends MIDlet implements CommandListener {
    
    private boolean midletPaused = false;
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Fields ">
    private Command exitCommand;
    private Command okCommand;
    private Form form;
    private TextField textField;
    private TextField textField1;
    private StringItem stringItem;
  //</editor-fold>
  
    /**
     * The HelloMIDlet constructor.
     */
    public HelloMIDlet() {
    }
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Methods ">
  //</editor-fold>
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: initialize ">
    /**
     * Initializes the application.
     * It is called only once when the MIDlet is started. The method is called before the <code>startMIDlet</code> method.
     */
    private void initialize() {
      // write pre-initialize user code here
   
      // write post-initialize user code here
    }
  //</editor-fold>
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: startMIDlet ">
    /**
     * Performs an action assigned to the Mobile Device - MIDlet Started point.
     */
    public void startMIDlet() {
      // write pre-action user code here
      switchDisplayable(null, getForm());
      // write post-action user code here
    }
  //</editor-fold>
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: resumeMIDlet ">
    /**
     * Performs an action assigned to the Mobile Device - MIDlet Resumed point.
     */
    public void resumeMIDlet() {
      // write pre-action user code here
   
      // write post-action user code here
    }
  //</editor-fold>
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: switchDisplayable ">
    /**
     * Switches a current displayable in a display. The <code>display</code> instance is taken from <code>getDisplay</code> method. This method is used by all actions in the design for switching displayable.
     * @param alert the Alert which is temporarily set to the display; if <code>null</code>, then <code>nextDisplayable</code> is set immediately
     * @param nextDisplayable the Displayable to be set
     */
    public void switchDisplayable(Alert alert, Displayable nextDisplayable) {
      // write pre-switch user code here
      Display display = getDisplay();
      if (alert == null) {
        display.setCurrent(nextDisplayable);
      } else {
        display.setCurrent(alert, nextDisplayable);
      }
      // write post-switch user code here
    }
  //</editor-fold>
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: commandAction for Displayables ">
    /**
     * Called by a system to indicated that a command has been invoked on a particular displayable.
     * @param command the Command that was invoked
     * @param displayable the Displayable where the command was invoked
     */
    public void commandAction(Command command, Displayable displayable) {
      // write pre-action user code here
      if (displayable == form) {
        if (command == exitCommand) {
          // write pre-action user code here
          exitMIDlet();
          // write post-action user code here
        } else if (command == okCommand) {
          // write pre-action user code here
          int a = Integer.parseInt(textField.getString());
          int b = Integer.parseInt(textField1.getString());
          int c = a + b ; 
          stringItem.setText(String.valueOf(c));
   
          // write post-action user code here
        }
      }
      // write post-action user code here
    }
  //</editor-fold>
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: exitCommand ">
    /**
     * Returns an initiliazed instance of exitCommand component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getExitCommand() {
      if (exitCommand == null) {
        // write pre-init user code here
        exitCommand = new Command("Exit", Command.EXIT, 0);
        // write post-init user code here
      }
      return exitCommand;
    }
  //</editor-fold>
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: form ">
    /**
     * Returns an initiliazed instance of form component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Form getForm() {
      if (form == null) {
        // write pre-init user code here
        form = new Form("Welcome", new Item[]{getTextField(), getTextField1(), getStringItem()});
        form.addCommand(getExitCommand());
        form.addCommand(getOkCommand());
        form.setCommandListener(this);
        // write post-init user code here
      }
      return form;
    }
  //</editor-fold>
  
  
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: okCommand ">
    /**
     * Returns an initiliazed instance of okCommand component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getOkCommand() {
      if (okCommand == null) {
        // write pre-init user code here
        okCommand = new Command("Ok", Command.OK, 0);
        // write post-init user code here
      }
      return okCommand;
    }
  //</editor-fold>
  
  
  
  
  
  
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: textField ">
    /**
     * Returns an initiliazed instance of textField component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public TextField getTextField() {
      if (textField == null) {
        // write pre-init user code here
        textField = new TextField("So thu nhat", "", 32, TextField.ANY);
        // write post-init user code here
      }
      return textField;
    }
  //</editor-fold>
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: textField1 ">
    /**
     * Returns an initiliazed instance of textField1 component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public TextField getTextField1() {
      if (textField1 == null) {
        // write pre-init user code here
        textField1 = new TextField("So thu hai", "", 32, TextField.ANY);
        // write post-init user code here
      }
      return textField1;
    }
  //</editor-fold>
  
  
  
  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: stringItem ">
    /**
     * Returns an initiliazed instance of stringItem component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public StringItem getStringItem() {
      if (stringItem == null) {
        // write pre-init user code here
        stringItem = new StringItem("Ket qua", "");
        // write post-init user code here
      }
      return stringItem;
    }
  //</editor-fold>
  
    /**
     * Returns a display instance.
     * @return the display instance.
     */
    public Display getDisplay() {
      return Display.getDisplay(this);
    }
  
    /**
     * Exits MIDlet.
     */
    public void exitMIDlet() {
      switchDisplayable(null, null);
      destroyApp(true);
      notifyDestroyed();
    }
  
    /**
     * Called when MIDlet is started.
     * Checks whether the MIDlet have been already started and initialize/starts or resumes the MIDlet.
     */
    public void startApp() {
      if (midletPaused) {
        resumeMIDlet();
      } else {
        initialize();
        startMIDlet();
      }
      midletPaused = false;
    }
  
    /**
     * Called when MIDlet is paused.
     */
    public void pauseApp() {
      midletPaused = true;
    }
  
    /**
     * Called to signal the MIDlet to terminate.
     * @param unconditional if true, then the MIDlet has to be unconditionally terminated and all resources has to be released.
     */
    public void destroyApp(boolean unconditional) {
    }
  }
  (Code kéo thả nên khó nhìn , có 1 đoạn ngắn ngắn là xử lí sự kiện khi ấn Button OK đấy )
  Code mình đính kèm rồi nhé
  TinhTong2So.zip

 6. #6
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gửi
  3

  Mặc định Re: Hỏi về J2ME ( lập trình Di động)

  cảm ơn các bạn đã giúp mình
  Nhưng tại sao mình vẫn không chạy được ?

 7. #7
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gửi
  3

  Mặc định Re: Hỏi về J2ME ( lập trình Di động)

  bài của bạn là Nút Ok bằng Comamd ma bạn
  Ý mình là tạo ra 1 nút button luôn kìa

 8. #8
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gửi
  21

  Mặc định Re: Hỏi về J2ME ( lập trình Di động)

  thế thì bạn có thể tìm hiểu thêm về canvas nhé .
  - Tạo 1 lớp extends Canvas
  - Override lại 2 hàm paint và keyPressed

 9. #9
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gửi
  1

  Mặc định Re: Hỏi về J2ME ( lập trình Di động)

  Cám ơn bạn quan tâm, tìm hiểu chương trình đào tạo Lập trình cho Thiết Bị Di Động. Qua phiếu tư vấn này, chúng tôi tóm tắt dưới đây một số nội dung bạn cần biết về chương trình khi theo học tại Aptech.
  I. Về chương trình học:
  - Bạn sẽ học chương trình đào tạo Lập trình cho Di Động được biên soạn bởi CNC Aptech, còn gọi là chương trình MobiTech Pro. Đây là chương trình đào tạo về lập trình trên thiết bị di động cho nền tảng iOS (Iphone, Ipad và Ipod Touch), Android (HTC, Sony Ericsson, Samsung) và Windows Phone (Nokia, HTC…).
  - Chương trình gồm 2 khóa học:
   Android Programming with Java
   iOS Programming with Objective –C.
  - Cấu trúc chương trình:

  STT Module Lý thuyết (giờ) Thực hành (giờ) Làm đồ án (giờ) Kiểm tra (giờ) Tổng (giờ)
  1 Android Programming with Java 52 52 18 6 128
  2 iOS Programming with Objective –C 52 52 18 6 128


  - Bằng cấp: Sau khi tốt nghiệp, các học viên được CNC Aptech cấp chứng chỉ Lập trình viên thiết bị di động


  II. Về học phí:
  Dưới đây là học phí chuẩn của 1 khóa học ( Android Programming hoặc Iphone Programming) do CNC Aptech quy định. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cũng như hỗ trợ cho các bạn theo học chương trình một cách tốt nhất thì tại CNC Aptech, bạn có thể đóng học phí dưới nhiều hình thức khác nhau:
  - Đóng trọn khóa 1 lần: số tiền: 6,990,000 VND và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan.
  - Đóng học phí 2 lần với tổng số tiền là : 7,990,000 VND mỗi lần cách nhau 1 tháng và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan:
  + lần 1 : 3,990,000 VND
  + Lần 2: 4,000,000 VND
  Học phí trên đã bao gổm lệ phí thi và cấp bằng.
  Ngoài kế hoạch đóng học phí cố định do CNC APTECH quy định , Học viên và Phụ huynh có thể đề nghị cách đóng học phí phù hợp cho riêng mình.

  III. Về những giá trị cộng thêm mà bạn mong muốn:
  - Học viên sẽ được giảm 50% học phí học Anh Văn tại trung tâm ngoại ngữ ĐH Quốc Gia.
  - Học viên sẽ được giảm 50% học phí học chương trình Photoshop và Corel.

  IV. Tại sao tôi chọn CNC APTECH:
  - Danh tiếng: CNC APTECH tự hào là đơn vị đầu tiên đào tạo chương trình lập trình di động theo chuẩn quốc tế, học và thực hành trên hệ điều hành Mac OS và Windows, thực hành trên thiết bị thật và hướng dẫn kinh doanh trên sản phẩm do học viên tạo ra.
  - Kết thúc khóa học, các học viên có thể nắm được quá trình phát triển một ứng dụng trên thiết bị di động. Bên cạnh đó, các học viên có thể sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình cho các hệ iOS, Android, hiểu được cơ chế bán sản phẩm trên Apple Store và Market Place. Việc nắm bắt được xu hướng phát triển của thế giới sẽ mở ra cho học viên nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.
  - Không lo về học phí: Chỉ cần bạn đam mê học, Trung tâm sẽ có những chính sách hỗ trợ bạn đóng học phí dưới nhiều hình thức khác nhau.
  - Chứng chỉ của MobiTech Pro được công nhận trên toàn bộ hệ thống các công ty trong và ngoài nước là đối tác với CNC APTECH.
  - Cơ hội việc làm: Các công ty Việt Nam đang chú trọng vào phát triển phần mềm trên thiết bị di động. Chính vì vậy, cơ hội tìm kiếm việc làm ở các công ty phần mềm là rất nhiều. Ngoài ra, học viên còn có thể tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên phần mềm của chính mình, bán sản phẩm trên Play Store, App Store và thành lập doanh nghiệp riêng nếu đã có kinh nghiệm quản lý.


  Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. bác nào biết về J2ME(java) giúp em với
  Gửi bởi anhdung123 trong mục Các vấn đề CNTT khác
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 08-01-2009, 10:01 PM
 2. J2me
  Gửi bởi good_hackervn trong mục Mạng máy tính
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 04-06-2008, 10:23 PM
 3. J2ME- lập trình ứng dụng cho máy di động!
  Gửi bởi langthang trong mục Hệ thống Viễn thông
  Trả lời: 14
  Bài cuối: 28-06-2006, 02:20 PM
 4. Eclipse & J2ME ??????
  Gửi bởi ThinkDifferent_dt3k47 trong mục Mạng máy tính
  Trả lời: 6
  Bài cuối: 17-06-2006, 04:08 PM
 5. Một số ebook về J2ME
  Gửi bởi Mr.vulh_bk trong mục Tài liệu CNTT
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 27-12-2005, 03:53 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube