Xin hỏi từ khóa K43 đến khóa K44, K45 ra trường của khoa cơ khí (chế tạo máy) thì tính điểm tốt nghiệp theo kiểu gì? Cần gấp! Xin cảm ơn và hậu tạ bằng một cái cảm ơn! :a32