User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: can giup do

 1. #1
  chocpha
  Guest

  can giup do

  cuu bo di cac anh em oi!
  minh dang thu dong trong viec chuong trinh tu dien Anh-Viet bang C++, cac bac co manh gi khong? giup thang em nay di. :a36

 2. #2
  danghue
  Guest

  Mặc định

  ba con tra loi ho bai nay nhe
  doi tuco so m sang co so n bat ki ,dung ngan xep

 3. #3
  Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
  Tham gia ngày
  Dec 2003
  Bài gửi
  3.493

  Mặc định

  Khà khà,thử tham khảo chương trình từ điển này nhé :
  (đây là menu main)
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<dos.h>
  #include<string.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<process.h>

  typedef struct tu_dien{char english[50],tu_loai[50],nghia[50],vi_du[50];};

  #include"MENU.CPP"
  #include"CAPNHAT.CPP"
  #include"TRACUU.CPP"

  void main()
  {
  textmode(C80);
  menu MENU;
  cap_nhat CN;
  tra_cuu TC;

  char c,c0;
  int i=-1,i0=-1,i1;
  MENU.menu_start();
  MENU.menu_main();
  while(1)
  {
  c=getch();
  if(c==20)
  i=0;
  if(c==3)
  i=1;
  if(c==8)
  i=2;
  if(c==77)
  {
  if(i!=-1)
  {
  if(i)i++;
  if(i==3)i=0;
  }
  }
  if(c==75)
  {
  if(i!=-1)
  {
  if(i>-1)i--;
  if(i==-1)i=2;
  }
  }
  //Thoat----------------------------------------------------------------------
  if(c==27)
  {
  if(i==-1)
  break;
  if(i!=-1)
  i=-1;
  }
  //Nhan Enter trong khung chon chinh------------------------------------------
  if(c==13||c==80)
  {
  MENU.menu_khung();
  if(i==0)
  {
  i0=0;
  MENU.menu_tracuu0();
  while(1)
  {
  c0=getch();
  if(c0==80)
  {
  if(i0<5)i0++;
  if(i0==3)i0=0;
  }
  if(c0==72)
  {
  if(i0>-1)i0--;
  if(i0==-1)i0=2;
  }
  if(c0==27)
  break;
  if(c0==13)
  {
  if(i0==0)
  {
  MENU.menu_khung();
  i1=TC.anh_viet();
  if(i1==0)
  {
  MENU.menu_thongbao("Tu nay khong ton tai trong tu dien");
  delay(2000);
  }
  }
  if(i0==1)
  {
  MENU.menu_khung();
  TC.viet_anh();
  delay(2000);
  }
  if(i0==2)
  {
  MENU.menu_kh_nhap();
  TC.tin_hoc();
  delay(2000);
  }
  }
  if(i0==0)
  MENU.menu_tracuu0();
  if(i0==1)
  MENU.menu_tracuu1();
  if(i0==2)
  MENU.menu_tracuu2();
  }
  }//end of i=0
  if(i==1)
  {
  i0=0;
  MENU.menu_capnhat0();
  while(1)
  {
  c0=getch();
  if(c0==80)
  {
  if(i0<5)i0++;
  if(i0==3)i0=0;
  }
  if(c0==72)
  {
  if(i0>-1)i0--;
  if(i0==-1)i0=2;
  }
  if(c0==27)
  break;
  if(c0==13)
  {
  if(i0==0)
  {
  MENU.menu_kh_nhap();
  i1=CN.them();
  if(i1==0)
  {
  MENU.menu_thongbao("Tu nay da ton tai trong tu dien");
  delay(2000);
  }
  }
  if(i0==1)
  {
  MENU.menu_khung();
  i1=CN.xoa();
  if(i1==0)
  {
  MENU.menu_thongbao("Tu nay khong ton tai trong tu dien");
  delay(2000);
  }
  }
  if(i0==2)
  {
  MENU.menu_kh_nhap();
  i1=CN.sua();
  if(i1==0)
  {
  MENU.menu_thongbao("Tu nay khong ton tai trong tu dien");
  delay(2000);
  }
  }
  }
  if(i0==0)
  MENU.menu_capnhat0();
  if(i0==1)
  MENU.menu_capnhat1();
  if(i0==2)
  MENU.menu_capnhat2();
  }
  }//end of i=1
  if(i==2)
  {
  MENU.menu_huongdan_press();
  delay(3000);
  }
  }

  if(i==-1)
  MENU.menu_main();
  if(i==0)
  MENU.menu_tracuu();
  if(i==1)
  MENU.menu_capnhat();
  if(i==2)
  MENU.menu_huongdan();
  }

  }//End

  The end is just the beginning

 4. #4
  Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
  Tham gia ngày
  Dec 2003
  Bài gửi
  3.493

  Mặc định

  Cập nhật:
  class cap_nhat
  {
  private:

  public:
  int tim(char s[50]);
  int them();
  int xoa();
  int sua();
  };

  int cap_nhat::tim(char s[50])
  {
  FILE *f;
  int i,j;
  tu_dien a;

  f=fopen("TUDIEN.DAT","rb");
  while(1)
  {
  i=fread(&a,sizeof(tu_dien),1,f);
  if(i==0)
  break;
  j=strcmpi(s,a.english);
  if(j==0)
  {
  fclose(f);
  return 1;
  }
  }
  fclose(f);
  return 0;
  }

  int cap_nhat::them()
  {
  char s[50],x[50];
  tu_dien a,b;

  gotoxy(20,2);
  cout<<"THEM MOT TU MOI";
  gotoxy(6,5);
  cout<<"Tu_moi :";
  gotoxy(6,7);
  cout<<"Tu_loai :";
  gotoxy(6,9);
  cout<<"Nghia :";
  gotoxy(6,11);
  cout<<"Vi_du :";
  window(30,13,60,13);
  textbackground(5);
  clrscr();
  window(30,15,60,15);
  textbackground(5);
  clrscr();
  window(30,17,60,17);
  textbackground(5);
  clrscr();

  window(30,11,60,11);
  textbackground(5);
  clrscr();
  fflush(stdin);
  gets(s);
  int i=tim(s);
  if(i==1)
  return 0;
  strcpy(a.english,s);
  window(30,13,60,13);
  textbackground(5);
  fflush(stdin);
  gets(s);
  strcpy(a.tu_loai,s);
  window(30,15,60,15);
  textbackground(5);
  fflush(stdin);
  gets(s);
  strcpy(a.nghia,s);
  window(30,17,60,17);
  textbackground(5);
  fflush(stdin);
  gets(s);
  strcpy(a.vi_du,s);
  fflush(stdin);

  int j,status=1;
  FILE *f,*p; ;
  f=fopen("TUDIEN.DAT","a+b");
  p=fopen("TG.DAT","wb");
  fseek(f,0*sizeof(tu_dien),0);
  while(1)
  {
  i=fread(&b,sizeof(tu_dien),1,f);
  if(i==0)
  {
  if(status==1)
  {
  fwrite(&a,sizeof(tu_dien),1,p);
  break;
  }
  else
  break;
  }
  else
  {
  if(status==1)
  {
  j=strcmpi(a.english,b.english);
  if(j<0)
  {
  fwrite(&a,sizeof(tu_dien),1,p);
  fwrite(&b,sizeof(tu_dien),1,p);
  status=0;
  }
  else
  fwrite(&b,sizeof(tu_dien),1,p);
  }
  else
  fwrite(&b,sizeof(tu_dien),1,p);
  }
  }
  fclose(p);
  fclose(f);
  remove("TUDIEN.DAT");
  rename("TG.DAT","TUDIEN.DAT");
  return 1;
  }

  int cap_nhat:oa()
  {
  char s[50];

  window(25,13,56,15);
  textbackground(6);
  clrscr();
  cout<<"ÉÍNhap tu muon xoaÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»";
  gotoxy(1,2);
  cout<<"º º";
  gotoxy(1,3);
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍͼ";
  gotoxy(2,2);
  fflush(stdin);
  gets(s);
  fflush(stdin);
  int i=tim(s);
  if(i==0)
  return 0;
  FILE *f,*p;
  tu_dien a;
  f=fopen("TUDIEN.DAT","rb");
  p=fopen("TG.DAT","wb");
  while(1)
  {
  i=fread(&a,sizeof(tu_dien),1,f);
  if(i==0)
  break;
  i=strcmpi(s,a.english);
  if(i==0)
  continue;
  else
  fwrite(&a,sizeof(tu_dien),1,p);
  }
  fclose(p);
  fclose(f);
  remove("TUDIEN.DAT");
  rename("TG.DAT","TUDIEN.DAT");
  return 1;
  }

  int cap_nhat::sua()
  {
  char s[50];
  tu_dien a,b;

  gotoxy(20,2);
  cout<<"SUA CHUA MOT TU";
  gotoxy(6,5);
  cout<<"Tu_moi :";
  gotoxy(6,7);
  cout<<"Tu_loai :";
  gotoxy(6,9);
  cout<<"Nghia :";
  gotoxy(6,11);
  cout<<"Vi_du :";
  window(30,13,60,13);
  textbackground(5);
  clrscr();
  window(30,15,60,15);
  textbackground(5);
  clrscr();
  window(30,17,60,17);
  textbackground(5);
  clrscr();

  window(30,11,60,11);
  textbackground(5);
  clrscr();
  fflush(stdin);
  gets(s);
  int i=tim(s);
  if(i==0)
  return 0;
  strcpy(a.english,s);
  window(30,13,60,13);
  textbackground(5);
  fflush(stdin);
  gets(s);
  strcpy(a.tu_loai,s);
  window(30,15,60,15);
  textbackground(5);
  fflush(stdin);
  gets(s);
  strcpy(a.nghia,s);
  window(30,17,60,17);
  textbackground(5);
  fflush(stdin);
  gets(s);
  strcpy(a.vi_du,s);
  fflush(stdin);

  FILE *f,*p;
  f=fopen("TUDIEN.DAT","rb");
  p=fopen("TG.DAT","wb");
  while(1)
  {
  i=fread(&b,sizeof(tu_dien),1,f);
  if(i==0)
  break;
  i=strcmpi(a.english,b.english);
  if(i==0)
  fwrite(&a,sizeof(tu_dien),1,p);
  else
  fwrite(&b,sizeof(tu_dien),1,p);
  }
  fclose(p);
  fclose(f);
  remove("TUDIEN.DAT");
  rename("TG.DAT","TUDIEN.DAT");
  return 1;
  }

 5. #5
  Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
  Tham gia ngày
  Dec 2003
  Bài gửi
  3.493

  Mặc định

  Menu:
  class menu
  {
  private:
  int i;
  public:
  void menu_start();
  void menu_main();
  void menu_tracuu();
  void menu_capnhat();
  void menu_huongdan();

  void menu_khung();
  void menu_kh_nhap();
  void menu_thongbao(char s[50]);

  void menu_tracuu0();
  void menu_tracuu1();
  void menu_tracuu2();

  void menu_capnhat0();
  void menu_capnhat1();
  void menu_capnhat2();
  void menu_huongdan_press();
  };

  void menu::menu_start()
  {
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  clrscr();
  window(1,1,80,1);
  textbackground(RED);
  clrscr();
  gotoxy(34,1);
  cout<<"TU DIEN DIEN TU";
  window(1,25,80,25);
  textbackground(RED);
  clrscr();
  gotoxy(29,1);
  cout<<"Written by Luu Hoang Vu";
  textcolor(WHITE);
  }

  void menu::menu_main()
  {
  window(1,2,80,2);
  textbackground(5);
  clrscr();
  cout<<" Tra cuu Cap nhat Huong dan";
  window(1,3,80,24);
  textbackground(BLUE);
  clrscr();
  }

  void menu::menu_tracuu()
  {
  menu_main();
  window(2,2,10,2);
  textbackground(6);
  clrscr();
  cout<<" Tra cuu";
  }

  void menu::menu_capnhat()
  {
  menu_main();
  window(14,2,23,2);
  textbackground(6);
  clrscr();
  cout<<" Cap nhat";
  }

  void menu::menu_huongdan()
  {
  menu_main();
  window(27,2,37,2);
  textbackground(6);
  clrscr();
  cout<<" Huong dan";
  }

  void menu::menu_khung()
  {
  window(1,3,80,24);
  textbackground(BLUE);
  clrscr();
  cout<<"ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍ»";
  for(i=0;i<20;i++)
  cout<<"º º";
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍͼ";
  }

  void menu::menu_kh_nhap()
  {
  menu_khung();
  int i;
  for(i=0;i<7;i++)
  {
  window(38-4*i,13-i,43+4*i,14+i);
  textbackground(6);
  clrscr();
  delay(150);
  }
  cout<<"ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍ»";
  for(i=2;i<=13;i++)
  {
  gotoxy(1,i);
  cout<<"º";
  gotoxy(54,i);
  cout<<"º";
  }
  gotoxy(1,14);
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍͼ";
  }

  void menu::menu_thongbao(char s[50])
  {
  menu_khung();
  int i;
  for(i=0;i<5;i++)
  {
  window(38-4*i,13-i,43+4*i,14+i);
  textbackground(6);
  clrscr();
  delay(150);
  }
  cout<<"ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»";
  for(i=2;i<=9;i++)
  {
  gotoxy(1,i);
  cout<<"º";
  gotoxy(38,i);
  cout<<"º";
  }
  gotoxy(1,10);
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ";
  gotoxy(3,5);
  cout<<s;
  }

  void menu::menu_tracuu0()
  {
  window(2,4,79,23);
  textbackground(BLUE);
  clrscr();
  window(2,3,22,7);
  textbackground(6);
  clrscr();
  cout<<"ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»\ n";
  gotoxy(1,2);
  cout<<"º Tu dien Anh_Viet º\n";
  gotoxy(1,3);
  cout<<"º Tu dien Viet_Anh º\n";
  gotoxy(1,4);
  cout<<"º Tu dien Tin hoc º\n";
  gotoxy(1,5);
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ" ;
  window(3,4,21,4);
  textbackground(5);
  clrscr();
  cout<<" Tu dien Anh_Viet";
  }

  void menu::menu_tracuu1()
  {
  window(2,4,79,23);
  textbackground(BLUE);
  clrscr();
  window(2,3,22,7);
  textbackground(6);
  clrscr();
  cout<<"ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»\ n";
  gotoxy(1,2);
  cout<<"º Tu dien Anh_Viet º\n";
  gotoxy(1,3);
  cout<<"º Tu dien Viet_Anh º\n";
  gotoxy(1,4);
  cout<<"º Tu dien Tin hoc º\n";
  gotoxy(1,5);
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ" ;
  window(3,5,21,5);
  textbackground(5);
  clrscr();
  cout<<" Tu dien Viet_Anh";
  }

  void menu::menu_tracuu2()
  {
  window(2,4,79,23);
  textbackground(BLUE);
  clrscr();
  window(2,3,22,7);
  textbackground(6);
  clrscr();
  cout<<"ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»\ n";
  gotoxy(1,2);
  cout<<"º Tu dien Anh_Viet º\n";
  gotoxy(1,3);
  cout<<"º Tu dien Viet_Anh º\n";
  gotoxy(1,4);
  cout<<"º Tu dien Tin hoc º\n";
  gotoxy(1,5);
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ" ;
  window(3,6,21,6);
  textbackground(5);
  clrscr();
  cout<<" Tu dien Tin hoc";
  }

  void menu::menu_capnhat0()
  {
  window(2,4,79,23);
  textbackground(BLUE);
  clrscr();
  window(14,3,34,7);
  textbackground(6);
  clrscr();
  cout<<"ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»\ n";
  gotoxy(1,2);
  cout<<"º Them tu moi º\n";
  gotoxy(1,3);
  cout<<"º Xoa mot tu º\n";
  gotoxy(1,4);
  cout<<"º Sua chua mot tu º\n";
  gotoxy(1,5);
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ" ;
  window(15,4,33,4);
  textbackground(5);
  clrscr();
  cout<<" Them tu moi";
  }

  void menu::menu_capnhat1()
  {
  window(2,4,79,23);
  textbackground(BLUE);
  clrscr();
  window(14,3,34,7);
  textbackground(6);
  clrscr();
  cout<<"ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»\ n";
  gotoxy(1,2);
  cout<<"º Them tu moi º\n";
  gotoxy(1,3);
  cout<<"º Xoa mot tu º\n";
  gotoxy(1,4);
  cout<<"º Sua chua mot tu º\n";
  gotoxy(1,5);
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ" ;
  window(15,5,33,5);
  textbackground(5);
  clrscr();
  cout<<" Xoa mot tu";
  }

  void menu::menu_capnhat2()
  {
  window(2,4,79,23);
  textbackground(BLUE);
  clrscr();
  window(14,3,34,7);
  textbackground(6);
  clrscr();
  cout<<"ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»\ n";
  gotoxy(1,2);
  cout<<"º Them tu moi º\n";
  gotoxy(1,3);
  cout<<"º Xoa mot tu º\n";
  gotoxy(1,4);
  cout<<"º Sua chua mot tu º\n";
  gotoxy(1,5);
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ" ;
  window(15,6,33,6);
  textbackground(5);
  clrscr();
  cout<<" Sua chua mot tu";
  }


  void menu::menu_huongdan_press()
  {
  menu_khung();
  int i;
  for(i=0;i<9;i++)
  {
  window(38-4*i,13-i,43+4*i,14+i);
  textbackground(6);
  clrscr();
  delay(150);
  }
  cout<<"ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»";
  for(i=2;i<=17;i++)
  {
  gotoxy(1,i);
  cout<<"º";
  gotoxy(70,i);
  cout<<"º";
  }
  gotoxy(1,18);
  cout<<"ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ";
  gotoxy(27,9);
  cout<<"HUONG DAN SU DUNG";
  }

 6. #6
  CNT
  Guest

  Mặc định

  Mình có tìm thấy cái này không biết có giúp được bạn cái gì không
  Đây là trang từ điển trực tuyến cùng code của nó, ngoài ra nó còn có thể dùng offline và hỗ trợ mình tạo từ điển cá nhân nữa, hình như viết bằng JAVA thì phải. Bạn thử xem xem có dùng được không?

  Từ điển trực tuyến

  Hướng dẫn sử dụng từ điển offline

  Huớng dẫn tạo từ điển

 7. #7
  du_nhat_bkf
  Guest

  Mặc định

  ngăn xếp(stack) là cách cài đặt thôi.
  giải thuật như thế này:

  [ ] <- pdinh
  [ ]
  ...
  [ ] <-pday

  cho lần lượt các số 0,1 sau mỗi lần chia 2 vào ngăn mới trên ngăn đỉnh,
  lúc in ra thì lại in ra mỗi số bắt đầu từ pdinh, sau mỗi lần in đẩy con trỏ xuống 1 nấc.

  quá đơn giản đúng không nào

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. giup em voi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  Gửi bởi FX100 trong mục Diễn đàn Học tập và Nghiên cứu KH Sinh viên
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 20-09-2006, 10:10 AM
 2. Giup Em Voi
  Gửi bởi d2th trong mục Giảng đường khoa ĐTVT
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 04-05-2006, 01:41 AM
 3. co ai giup to voi
  Gửi bởi microchip trong mục Giảng đường Khoa Điện
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 23-09-2004, 08:21 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube