Các bạn ai có thi sent giúp minh cái được không.mình tìm trên mạng mà không thấy. Có thi gửi mình theo địa chỉ gmail tranchank3@gmail.com nhé
minh cảm ơn nhiều!