cai chương trạng thái ứng suất có ứng dụng gì trong thực tế không?