Ngày nộp đơn xin học - nhạc bài Ngày đầu tiên đi học.Nên cười hay nên buồn?