User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: Một số Code C và ASM

 1. #1
  Quân Nhân Danh Dự Avatar của Bandani
  Tham gia ngày
  Feb 2003
  Bài gửi
  599

  Mặc định Một số Code C và ASM

  #include <AT89X52.h>
  #include "D:\luu\GoldGift - 110404\Header\Define.H"
  #include "D:\luu\GoldGift - 110404\Header\ThisMachine.H"

  // Extern variable
  extern struct RoboDef ROBO_NAME;

  // Extern function
  extern void delaysec(unsigned char sec);
  extern void delaymsec(unsigned char msec);
  extern void SetSpeed(unsigned char motor, unsigned char dir, unsigned char speed);
  extern void SetCarSpeed(unsigned char ldir, unsigned char rdir, unsigned char lspeed, unsigned char rspeed);
  extern void Stop(void); // Dung
  extern void HoldStop(unsigned char times); // Ham cung
  extern void WaitFor(unsigned char stateNum, unsigned char _TIME_OUT);
  extern void GoAhead(unsigned char spd); // Di lui ve phia sau voi toc doc [spd]
  extern void GoBackward(unsigned char spd);
  extern void DisplayByte(unsigned char byte);
  extern void Display2Byte(unsigned char byte0,unsigned char byte1);
  // Define function
  void TakeGift(void);
  void PushGift(void);

  //Function Code


  void TakeGift(void){
  // Ha canh tay lay qua, di qua goc qua
  SetSpeed(MTR_LAY_QUA, DIR_DOWN ,SPD_NORMAL);
  Display2Byte(MTR_LAY_QUA, DIR_DOWN);
  delaysec(3);
  delaymsec(200);
  delaymsec(200);
  delaymsec(200);
  delaymsec(200);
  SetSpeed(MTR_LAY_QUA,DIR_STOP,SPD_NORMAL);
  delaymsec(100);
  // Nha day motor dau tay lay qua, tay tiep tuc ha xuong
  SetSpeed(MTR_DAU_TAY,DIR_DOWN,SPD_NORMAL);
  Display2Byte(MTR_DAU_TAY,DIR_DOWN);
  delaysec(2);
  SetSpeed(MTR_DAU_TAY,DIR_STOP,SPD_NORMAL);
  delaymsec(10);
  // Nang canh tay lay qua len
  SetSpeed(MTR_LAY_QUA,DIR_UP,SPD_NORMAL);
  Display2Byte(MTR_LAY_QUA,DIR_UP);
  WaitFor(TCH_TAY_LEN, (unsigned int)(2*_TOUCH_TIME_OUT));
  Display2Byte(MTR_LAY_QUA,DIR_STOP);
  SetSpeed(MTR_LAY_QUA,DIR_STOP,SPD_NORMAL);
  delaymsec(100);
  DisplayByte (0xCC);
  }

  // Day qua nock_out
  void PushGift(void) {
  // Phan nay phai o phan bo qua ghi diem chu? phai giu qua trong qua trinh di chuyen
  // Nha cho trung day de qua qua duoc
  SetSpeed(MTR_LAY_QUA, DIR_DOWN ,SPD_NORMAL);
  Display2Byte(MTR_LAY_QUA, DIR_DOWN);
  delaysec(1);
  // delaymsec(250);
  delaysec(1);
  SetSpeed(MTR_LAY_QUA,DIR_STOP,SPD_NORMAL);
  delaymsec(50);
  // Quan day vao motor dau tay lay qua
  SetSpeed(MTR_DAU_TAY, DIR_UP,SPD_NORMAL);
  Display2Byte(MTR_DAU_TAY,DIR_UP);
  delaysec(1);
  SetSpeed(MTR_DAU_TAY,DIR_STOP,SPD_NORMAL);

  DisplayByte(0xCC);
  delaymsec(50);
  // Nang san - ha canh tay
  //SetCarSpeed(DIR_HOLD, DIR_HOLD, 0, 0);
  SetSpeed(MTR_SAN, DIR_UP, SPD_NORMAL);
  Display2Byte(MTR_SAN,DIR_UP);
  WaitFor(TCH_NANG_SAN_XONG, _TOUCH_TIME_OUT);
  SetSpeed(MTR_SAN, DIR_STOP, SPD_NORMAL);
  delaysec(1); // on dinh co cau
  SetSpeed(MTR_KEO_QUA, DIR_UP, SPD_NORMAL);
  Display2Byte(MTR_KEO_QUA,DIR_UP);
  WaitFor(TCH_BO_QUA_XONG, (unsigned int)(5*_TOUCH_TIME_OUT));
  SetSpeed(MTR_KEO_QUA, DIR_STOP, SPD_NORMAL);
  DisplayByte(0xFE);
  delaymsec(100); // on dinh co cau
  GoAhead(SPD_MEDIUM);
  delaymsec(250); // giat lai 1/2s
  delaymsec(250); //
  HoldStop(200);
  }
  Vũ Trụ Nội Mạc Phi Phận Sự www.traveltovietnam.cc www.bookilook.com

 2. #2
  Quân Nhân Danh Dự Avatar của Bandani
  Tham gia ngày
  Feb 2003
  Bài gửi
  599

  Mặc định

  Bố trí sensor của cirtechplus

  unsigned char code MSK_PS_AND[21] =
  { 0xFF, 0x0C, 0x0F, 0x0E, 0x0C, 0x0F, 0x0D, 0x0F, 0x0C, 0xC0, 0xC0,
  0xC0, 0x30, 0x30, 0x30, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C};
  */
  unsigned char code MSK_PS_OR[31] =
  { 0x00, 0xF3, 0xF0, 0xF1, 0xF3, 0xF0, 0xF2, 0xF0, 0xF3, 0x3F,
  0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xCF, 0xCF, 0xCF, 0xCF, 0xF3, 0xF3, 0xF3,
  0xF3, 0xF3, 0xF3, 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F };

  unsigned char code MSK_PS_RETURN[31] =
  { 0xFF, 0xF7, 0xF5, 0xFD, 0xFB, 0xFA, 0xFE, 0xF0, 0xF3, 0xBF,
  0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xEF, 0xCF, 0xDF, 0xFF, 0xFF, 0xFB, 0xF3,
  0xFF, 0xF7, 0xF3, 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F };

  /* Dinh nghia cac su kien path sensor: */
  /*
  Bo tri sensor bam duong:

  |2 3|
  ____| |___
  6 | |
  | | 7
  ----| |---
  | |
  ____| |___
  4 | 1|
  |0 | 5

  And Mask: Co lap bit - chi lay nhung bit co gia tri, - = 0, 0 = 1, 1 = 1
  Or Mask: Kiem tra gia tri, - = 1, 0 = 0, 1 = 1

  Code Mask And Mask OR Mask Return Mask Mean in Vietnamese
  0 = 11111111 0xFF 0x00 0xFF Lac duong
  1 = ----01-- 0x0C 0xF3 0xF7 Lech trai - 2 ra ngoai
  2 = ----0101 0x0F 0xF0 0xF5 Lech trai nhieu - 0, 2 ra ngoai
  3 = ----110- 0x0E 0xF1 0xFD Lech trai rat nhieu - 2, 3 ra ngoai, 1 o trong
  4 = ----10-- 0x0C 0xF3 0xFB Lech phai - 3 ra ngoai
  5 = ----1010 0x0F 0xF0 0xFA Lech phai nhieu - 1, 3 ra ngoai
  6 = ----11-0 0x0D 0xF2 0xFE Lech phai rat nhieu - 2, 3 ra ngoai, 0 o trong
  7 = ----0000 0x0F 0xF0 0xF0 Thang duong
  8 = ----00-- 0x0C 0xF3 0xF3 Coi nhu thang duong - 2, 3 dung vi tri
  9 = 10------ 0xC0 0x3F 0xBF Tam xe gap nut - 6 vao, 7 dang o ngoai
  10 = 00------ 0xC0 0x3F 0x3F Tam xe tai nut - vi tri lay bong - 6, 7 vao
  11 = 01------ 0xC0 0x3F 0x7F Tam xe sap qua nut - 6 ra ngoai, 7 con o trong
  12 = 11------ 0xC0 0x3F 0xFF Tam xe qua nut - 6, 7 ra ngoai

  13 = --10---- 0x30 0xCF 0xEF Tam quay gap nut - 4 vao, 5 dang o ngoai
  14 = --00---- 0x30 0xCF 0xCF Tam quay tai nut - 4, 5 vao
  16 = --01---- 0x30 0xCF 0xDF Tam quay sap qua nut - 4 ra ngoai, 5 con o trong
  15 = --11---- 0x30 0xCF 0xFF Tam quay qua nut - 4, 5 ra ngoai

  17 = ----11-- 0x0C 0xF3 0xFF Quay trai, qua nut
  18 = ----10-- 0x0C 0xF3 0xFB Quay trai, gap nut
  19 = ----00-- 0x0C 0xF3 0xF3 Quay trai, tai nut
  20 = ----11-- 0x0C 0xF3 0xFF Quay phai, qua nut
  21 = ----01-- 0x0C 0xF3 0xF7 Quay phai, gap nut
  22 = ----00-- 0x0C 0xF3 0xF3 Quay phai, tai nut

  23 = -------0 0xFE 0xFE Sensor 0 nam trong vach
  24 = ------0- 0xFD 0xFD Sensor 1 nam trong vach
  25 = -----0-- 0xFB 0xFB Sensor 2 nam trong vach
  26 = ----0--- 0xF7 0xF7 Sensor 3 nam trong vach
  27 = ---0---- 0xEF 0xEF Sensor 4 nam trong vach
  28 = --0----- 0xDF 0xDF Sensor 5 nam trong vach
  29 = -0------ 0xBF 0xBF Sensor 6 nam trong vach
  30 = 0------- 0x7F 0x7F Sensor 7 nam trong vach

  */

  #define SEN_GL_LOST 0 // lac duong
  #define SEN_GL_LECH_TRAI 1
  #define SEN_GL_LECH_TRAI_NHIEU 2
  #define SEN_GL_LECH_TRAI_RAT_NHIEU 3
  #define SEN_GL_LECH_PHAI 4
  #define SEN_GL_LECH_PHAI_NHIEU 5
  #define SEN_GL_LECH_PHAI_RAT_NHIEU 6
  #define SEN_GL_THANG_DUONG 7
  #define SEN_GL_COI_NHU_THANG_DUONG 8
  #define SEN_GL_TAM_GAP_NUT 9
  #define SEN_GL_TAM_TAI_NUT 10
  #define SEN_GL_TAM_SAP_QUA_NUT 11
  #define SEN_GL_TAM_QUA_NUT 12

  #define SEN_GL_TAM_QUAY_GAP_NUT 13
  #define SEN_GL_TAM_QUAY_TAI_NUT 14
  #define SEN_GL_TAM_QUAY_SAP_QUA_NUT 15
  #define SEN_GL_TAM_QUAY_QUA_NUT 16


  #define SEN_GL_QUAY_TRAI_QUA_NUT 17
  #define SEN_GL_QUAY_TRAI_GAP_NUT 18
  #define SEN_GL_QUAY_TRAI_TAI_NUT 19
  #define SEN_GL_QUAY_PHAI_QUA_NUT 20
  #define SEN_GL_QUAY_PHAI_GAP_NUT 21
  #define SEN_GL_QUAY_PHAI_TAI_NUT 22

  #define SEN_GL_0_TRONG_VACH 23
  #define SEN_GL_1_TRONG_VACH 24
  #define SEN_GL_2_TRONG_VACH 25
  #define SEN_GL_3_TRONG_VACH 26
  #define SEN_GL_4_TRONG_VACH 27
  #define SEN_GL_5_TRONG_VACH 28
  #define SEN_GL_6_TRONG_VACH 29
  #define SEN_GL_7_TRONG_VACH 30

 3. #3
  Quân Nhân Danh Dự Avatar của Bandani
  Tham gia ngày
  Feb 2003
  Bài gửi
  599

  Mặc định

  /*------------------------------------
  Module informations:
  ------------------------------------*/

  #include <AT89X52.H>
  #include "D:\luu\GoldGift - 110404\Header\Define.H"
  //#include "D:\Robocon 2004\CirtechPlus\Developing\Software\Base on Circuit Ver 1.2\Gift12\Header\ThisMachine.H"

  extern struct RoboDef ROBO_NAME;

  unsigned char code MSK_TCH_OR[8] =
  { 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F };

  // San dung, SENSOR TU CHE
  unsigned char code MSK_PS_OR[36] =
  { 0x3C, 0xFC, 0x3C, 0x3C, 0xFC, 0x3C, 0x3C, 0xFC, 0x3C, 0xF3, 0xF3, 0xF3,
  0xF3, 0xCF, 0xCF, 0xCF, 0xCF, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFE,
  0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3C };

  unsigned char code MSK_PS_RETURN[36] =
  { 0x3C, 0xFD, 0x7D, 0x7C, 0xFE, 0xBE, 0xBC, 0xFF, 0x3F, 0xFF, 0xF3, 0xF3,
  0xF3, 0xFF, 0xCF, 0xCF, 0xCF, 0xFC, 0xFE, 0xFD, 0xFC, 0xFD, 0xFE, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x7F, 0xBF, 0x3F, 0xFF };

  /* Dinh nghia cac su kien path sensor: */
  /*
  Bo tri sensor bam duong:

  7 |1 0| 6
  ________| |_______
  3 | | 2
  | |
  ________| |_______
  | |
  ________| |_______
  5 | | 4
  | |
  ________| |_______

  And Mask: Co lap bit - chi lay nhung bit co gia tri, - = 0, 0 = 1, 1 = 1
  Or Mask: Kiem tra gia tri, - = 1, 0 = 0, 1 = 1

  Code Mask OR Mask Return Mask Mean in Vietnamese
  0 = 00----00 0x3C 0x3C Lac duong
  1 = ------01 0xFC 0xFD Lech trai - 1 ra ngoai
  2 = 01----01 0x3C 0x7D Lech trai nhieu
  3 = 01----00 0x3C 0x7C Lech trai rat nhieu
  4 = ------10 0xFC 0xFE Lech phai - 0 ra ngoai
  5 = 10----10 0x3C 0xBE Lech phai nhieu
  6 = 10----00 0x3C 0xBC Lech phai rat nhieu
  7 = ------11 0xFC 0xFF Thang duong
  8 = 00----11 0x3C 0x3F Coi nhu thang duong - 0, 1 dung vi tri

  9 = ----11-- 0xF3 0xF3 Tam xe gap nut - 2, 3 Vao
  10 = ----00-- 0xF3 0xFF Tam xe tai nut - vi tri lay bong - 2, 3 VUA RA NGOAI
  11 = ----00-- 0xF3 0xFF khong co y nghia voi cach bo tri nay
  12 = ----00-- 0xF3 0xFF khong co y nghia voi cach bo tri nay

  13 = --11---- 0xCF 0xCF Tam quay gap nut - 4, 5 vao
  14 = --00---- 0xCF 0xFF Tam quay tai nut - 4, 5 vua ra ngoai
  16 = --00---- 0xCF 0xFF khong co y nghia voi cach bo tri nay
  15 = --00---- 0xCF 0xFF khong co y nghia voi cach bo tri nay

  17 = ------00 0xFC 0xFC Quay trai, qua nut
  18 = ------10 0xFC 0xFE Quay trai, gap nut
  19 = ------11 0xFC 0xFC Quay trai, tai nut
  19' = ------10 0xFC 0xFE Quay trai, tai nut, san gia 0xFD
  20 = ------11 0xFC 0xFF Quay phai, qua nut
  21 = ------10 0xFC 0xFE Quay phai, gap nut
  22 = ------00 0xFC 0xFC Quay phai, tai nut
  22' = ------01 0xFC 0xFD Quay phai, tai nut, san gia 0xFE

  23 = -------0 0xFE 0xFE Sensor 0 nam trong vach
  24 = ------0- 0xFD 0xFD Sensor 1 nam trong vach
  25 = -----0-- 0xFB 0xFB Sensor 2 nam trong vach
  26 = ----0--- 0xF7 0xF7 Sensor 3 nam trong vach
  27 = ---0---- 0xEF 0xEF Sensor 4 nam trong vach
  28 = --0----- 0xDF 0xDF Sensor 5 nam trong vach
  29 = -0------ 0xBF 0xBF Sensor 6 nam trong vach
  30 = 0------- 0x7F 0x7F Sensor 7 nam trong vach

  31 = 11------ 0x3F 0x3F Must stop, cau chua xay, phai dung lai
  32 = 01------ 0x3F 0x7F Di lui, lech trai
  33 = 10------ 0x3F 0xBF Di lui, lech phai
  34 = 00------ 0x3F 0x3F Di lui, dung vach

  35 = 11----11 0x3C 0xFF Ca 4 den cung sang, dang o vach ngang
  */

  /*-------------------------
  Functions prototype
  -------------------------*/

  /*-------------------------
  Externs functions
  -------------------------*/
  extern void _MOVX2(unsigned char cs, unsigned char *byte);

  /*-------------------------
  Public functions
  -------------------------*/
  unsigned char PathSensState(void);
  unsigned char CheckPathSensState(unsigned char stateNum);
  unsigned char CheckTouchSensState(unsigned char stateNum);
  unsigned char CheckSensState(unsigned char stateNum);

  void WaitFor(unsigned char stateNum, unsigned int _TIME_OUT);
  /* Called by
  Gift.C
  GuidLineTraj.C
  */
  /*-------------------------
  Private functions
  -------------------------*/

  /*-------------------------
  Extern varialbes:
  -------------------------*/

  /*-------------------------
  Publics varialbes:
  -------------------------*/
  //#define PRT_PATH_SENS ChipSelect2
  unsigned char xdata PRT_PATH_SENS _at_ CS2;
  unsigned char xdata PRT_OPTI_SENS _at_ CS3;
  unsigned char xdata PRT_TOUCH_SENS0 _at_ CS4;
  unsigned char xdata PRT_TOUCH_SENS1 _at_ CS5;
  extern void Display2Byte(unsigned char byte0, unsigned char byte1);
  /*-------------------------
  Private varialbes:
  -------------------------*/

  /*-------------------------
  Functions code
  -------------------------*/
  unsigned char CheckSensState(unsigned char stateNum) {
  if (stateNum < SEN_TOUCH) return CheckPathSensState(stateNum);
  else return CheckTouchSensState(stateNum - SEN_TOUCH);
  }

  unsigned char PathSensState(void) {
  unsigned char ps;
  ps = PRT_PATH_SENS;
  // ps = P2; // For Testing
  return ps;
  }

  unsigned char CheckPathSensState(unsigned char stateNum) {
  unsigned char ps;
  ps = PathSensState();
  ps = ps | MSK_PS_OR[stateNum];
  return (ps == MSK_PS_RETURN[stateNum]);
  }

  void WaitFor(unsigned char stateNum, unsigned int _TIME_OUT) {
  unsigned char done;
  done = FALSE;
  ROBO_NAME.TimeOut = _TIME_OUT;
  while (!done) {
  done = CheckSensState(stateNum);
  // Display2Byte(0x00,PathSensState());
  if (ROBO_NAME.TimeOut == 0) done = TRUE;
  }
  if (ROBO_NAME.TimeOut > 0) ROBO_NAME.TimeOut = 2;
  }

  // StateNum = 0..23, or StateNum = 0+SEN_TOUCH..23+SEN_TOUCH
  unsigned char CheckTouchSensState(unsigned char stateNum) {
  unsigned char tch;
  // khong chong rung co khi:
  // Co the tu hieu chinh theo ma hoac truyen theo ma
  if (stateNum > SEN_TOUCH) stateNum -= SEN_TOUCH;

  // Kiem tra trang thai
  if (stateNum < 8) {
  tch = PRT_TOUCH_SENS0;
  // tch = P2; // for testing
  }
  else if (stateNum < 16) tch = PRT_TOUCH_SENS1;
  else if (stateNum < 24)tch = PRT_OPTI_SENS;

  stateNum %= 8;
  tch = tch | MSK_TCH_OR[stateNum];
  return (tch == MSK_TCH_OR[stateNum]);

 4. #4
  Quân Nhân Danh Dự Avatar của Bandani
  Tham gia ngày
  Feb 2003
  Bài gửi
  599

  Mặc định

  Module Chính
  /*-----------------------------------------------------------------
  Module informations:

  Module Time, run in 24MHz
  Support time's functions:
  delaydusec(dusec): delay for dusec*10*micro second(s)
  delaymsec(msec): delay for msec millisecond(s)
  delaysec(sec): delay for sec second(s)


  Rewrite MOVX instruction:
  _MOV2X(cs, byte)
  _MOVX2(cs, byte)

  Display functions:

  Allright Reseverved
  ------------------------------------------------------------------*/

  #include <AT89X52.H>
  #include "D:\luu\GoldGift - 110404\Header\Define.H"
  //#include "D:\Robocon 2004\CirtechPlus\Developing\Software\Base on Circuit Ver 1.2\GoldGift\Header\ThisMachine.H"

  /*-------------------------
  Publics varialbes:
  -------------------------*/
  /*
  2kHz = -1000 = 0xFC18
  1kHz = -2000 = 0xF82F
  200Hz = -10000 = 0xD8EF
  100Hz = -20000 = 0xB1DF
  50Hz = -40000 = 0x63BF
  16.7Hz = -60000 = 0x15BD
  15.4Hz = -65000 = 0x0217
  15.3Hz = -65500 = 0x0203
  */

  #define th0 0xD8
  #define tl0 0xEF
  #define PRT_DSP_SELECT_LED P2
  #define MSK_DISPLAY 0xF0

  unsigned char DSP_MEMORY[4];
  unsigned char xdata PRT_DISPLAYER _at_ CS1;
  /*-------------------------
  Externs varialbes:
  -------------------------*/
  extern struct RoboDef ROBO_NAME;
  extern bit ddtr; // danh dau vach ngang dung sensor ben trai
  extern bit ddph; // danh dau vach ngang dung sensor ben phai
  extern bit dd; // danh dau vach ngang
  extern bit DemVach;
  extern bit DoCauHo;
  extern bit DoCauDay;
  /*-------------------------
  Private varialbes:
  -------------------------*/
  unsigned char code GiaiMaLed[16] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x98 ,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
  /* [16] = |_ [17] = _| [18] = |- [19] = -|
  [20] = - [21] = 2 gach duoi [22] = 2 gach tren [23] = 3 gach
  */
  unsigned char code GM_ID[4] = {0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7};

  unsigned char LedID;


  /*-------------------------
  Functions prototype
  -------------------------*/
  /*-------------------------
  Externs functions
  -------------------------*/
  extern void Proc_Set(unsigned char procNum, unsigned char state);
  extern unsigned char ProcRunning(unsigned char procNum);
  extern unsigned char CheckPathSensState(unsigned char stateNum);
  extern unsigned char CheckTouchSensState(unsigned char stateNum);

  /*-------------------------
  Public functions
  -------------------------*/

  void _MOV2X(unsigned char cs, unsigned char byte);
  /* Called by
  Displayer.SendBCDByte
  MotorControl.SetSpeed
  */

  /*
  void _MOVX2(unsigned char cs, unsigned char *byte);
  /* Called by
  */

  void delaydusec(unsigned char dusec);
  /*---------------------------------------------------------
  delaydusec called by:
  - MotorControl.SetSpeed()
  - Displayer.DisplayBCDByte()
  - Trajections.FreeSapceTraj.GoFollowTrajection
  -----------------------------------------------------------*/
  void delaymsec(unsigned char msec);
  void delaysec(unsigned char sec);

  void DisplayInit(void);
  //void DisplayXX(unsigned char byte0, unsigned char byte1);
  //void DisplayXXXX(unsigned char byte0, unsigned char byte1, unsigned char byte2, unsigned char byte3);

  void DisplayByte(unsigned char byte);
  void Display2Byte(unsigned char byte0, unsigned char byte1);
  void SaveState(unsigned char stateNum);

  /*-------------------------
  Functions code
  -------------------------*/

  void _MOV2X(unsigned char cs, unsigned char byte) {
  cs = (cs << 5) & 0xE0;
  P2 = P2 & 0x1F;
  P2 = P2 | cs;
  P0 = byte;
  WR = 0;
  WR = 0;
  WR = 0;
  WR = 0;
  WR = 0;
  WR = 0; // Dam bao ngat
  WR = 1;
  }

  // Ghi trang thai xe vao cua so trng thai
  void SaveState(unsigned char stateNum) {
  if (ROBO_NAME.stateWindow[0] == stateNum) return;
  ROBO_NAME.stateWindow[1] = ROBO_NAME.stateWindow[0];
  ROBO_NAME.stateWindow[0] = stateNum;
  }

  /*
  void _MOVX2(unsigned char cs, unsigned char *byte) {
  cs = (cs << 5) & 0xE0;
  P2 = P2 & 0xF1;
  P2 = P2 | cs;
  RD = 0;
  *byte = P0;
  RD = 1;
  }
  */

  void delaydusec(unsigned char dusec) {
  unsigned char i, j;

  for (i=0; i<dusec; i++)
  // 1ms = 2000 clocks
  for (j=0; j; j++); // each instruction have 3 clocks
  }

  void delaymsec(unsigned char msec) {
  unsigned char i,j,k;

  for (i=0; i<msec; i++)
  // 1ms = 2000 clocks
  for (j=0; j3; j++) // each instruction have 3 clocks
  for (k=0; k<20; k++); // 1 clocks = 0.5us in 24MHz

  }

  void delaysec(unsigned char sec) {
  unsigned char i,j,k,l;

  for (i=0; i<sec; i++) {
  // 1s = 2000,000 clocks
  // each 1 instruction have 3 clocks
  // 1 clocks = 0.5us in 24MHz

  // this for 19920000 clocks
  for (j=0; j<40; j++)
  for (k=0; k<200; k++)
  for (l=0; l<81; l++);
  }
  }


  /*-------------------------
  Displayer
  -------------------------*/
  void DisplayInit(void) {
  LedID = 0;
  DSP_MEMORY[0] = GiaiMaLed[0];
  DSP_MEMORY[1] = GiaiMaLed[0];
  DSP_MEMORY[2] = GiaiMaLed[0];
  DSP_MEMORY[3] = GiaiMaLed[0];
  TMOD = 0x11; // dem 16 bit
  ET0 = 1;
  TR0 = 1;
  Proc_Set(PRG_DISPLAYER, PRG_STA_ON);
  }

  // Work at frequency = 4*25 = 100Hz
  void TimerDisplay(void) interrupt TF0_VECTOR {
  // unsigned char lsl;
  TR0 = 0;

  if ((DemVach) && (ROBO_NAME.sovach > 0)) {
  if (CheckPathSensState(ROBO_NAME.lsen)) ddtr = 1;
  if (CheckPathSensState(ROBO_NAME.rsen)) ddph = 1;
  if (ddtr && ddph && (!dd)) {
  ROBO_NAME.sovach--;
  dd = 1;
  if (ROBO_NAME.sovach == 0) {
  DemVach = 0;
  dd = 0;
  ddtr = 0;
  ddph = 0;
  }
  }
  if ((!CheckPathSensState(ROBO_NAME.lsen))&&(dd)) {
  ddtr = 0;
  //dd = 0;
  }
  if ((!CheckPathSensState(ROBO_NAME.rsen))&&(dd)) {
  ddph = 0;
  // dd = 0;
  }
  if ((ddtr == 0)&&(ddph == 0)) { dd = 0;};
  }

  if (DoCauHo) {
  // Cau ho
  if (CheckTouchSensState(SEN_GL_BRIDGE)) {
  ROBO_NAME.cr++;
  if (ROBO_NAME.cr > 10) {
  DoCauHo = 0;
  ROBO_NAME.cr = 0;
  }
  }
  }
  if (DoCauDay) {
  // Cau ho
  if (!CheckTouchSensState(SEN_GL_BRIDGE)) {
  ROBO_NAME.cr++;
  if (ROBO_NAME.cr > 10) {
  DoCauDay = 0;
  ROBO_NAME.cr = 0;
  }
  }
  }

  if (ROBO_NAME.TimeOut > 0) ROBO_NAME.TimeOut--;
  ROBO_NAME.SysTime++;

  TL0 = tl0;
  TH0 = th0;
  // Xoa gia tri port cu
  PRT_DISPLAYER = 0xFF;
  // Dat gia tri port moi, chon LED
  PRT_DSP_SELECT_LED = GM_ID[LedID];

  // Dat gia tri can hien thi
  PRT_DISPLAYER = DSP_MEMORY[LedID];
  LedID++;
  if (LedID == 4) LedID=0;

  /*
  if (ProcRunning(PRG_DISPLAYER)) TR0 = 1;
  else PRT_DISPLAYER = 0xFF;
  */
  TR0 = 1;
  }

  /*
  void DisplayXX(unsigned char byte0, unsigned char byte1) {
  DSP_MEMORY[0] = GiaiMaLed[byte0];
  DSP_MEMORY[1] = GiaiMaLed[byte1];
  }


  void DisplayXXXX(unsigned char byte0, unsigned char byte1, unsigned char byte2, unsigned char byte3) {
  DSP_MEMORY[0] = GiaiMaLed[byte0];
  DSP_MEMORY[1] = GiaiMaLed[byte1];
  DSP_MEMORY[2] = GiaiMaLed[byte2];
  DSP_MEMORY[3] = GiaiMaLed[byte3];
  }
  */

  void DisplayByte(unsigned char byte) {
  unsigned char bcd;
  bcd = byte % 16;
  DSP_MEMORY[0] = GiaiMaLed[bcd];
  bcd = byte / 16;
  DSP_MEMORY[1] = GiaiMaLed[bcd];
  }

  void Display2Byte(unsigned char byte0, unsigned char byte1) {
  unsigned char bcd;
  bcd = byte0 % 16;
  DSP_MEMORY[0] = GiaiMaLed[bcd];
  bcd = byte0 / 16;
  DSP_MEMORY[1] = GiaiMaLed[bcd];
  bcd = byte1 % 16;
  DSP_MEMORY[2] = GiaiMaLed[bcd];
  bcd = byte1 / 16;
  DSP_MEMORY[3] = GiaiMaLed[bcd];
  }

 5. #5
  Quân Nhân Danh Dự Avatar của Bandani
  Tham gia ngày
  Feb 2003
  Bài gửi
  599

  Mặc định

  Chương trình hoàn thiện ASM quà vàng, tác giả Nguyễn Văn Canh (Langthanginternet) Cirtech45
  ;CHUONG TRINH CHO IC MASTER
  ; P1: CAM BIEN NHAN VAO
  ; P0: TRUYEN SANG SLAVER

  STARTB EQU P3.7
  CT_NANG EQU P3.2
  CT_HATAY EQU P3.0
  CT_QUA EQU P3.1
  CB_L EQU P1.2
  CB_R EQU P1.1
  MKEP_DIR EQU P2.0
  MKEP_EN EQU P2.1
  MNANG_DIR EQU P2.2
  MNANG_EN EQU P2.3

  STOP_C EQU 11111111B
  QPHAI_C EQU 00011111B
  QTRAI_C EQU 00101111B
  LUI_C EQU 00111111B
  THANG_C EQU 01001111B
  TINHCHINH_C EQU 01011111B
  ORG 0000H
  LJMP INIT
  ORG 001BH ;DIEM NHAP VECTOR NGAT CUA T1
  LJMP NGATT1
  ORG 0030H
  INIT:;KHOI TAO CAC GIA TRI SAU RESET
  CLR TR0
  MOV SP,#5FH
  SETB STARTB ;BIT KHOI DONG
  MOV P0,#0FFH
  MOV P1,#0FFH
  MOV R0,#0H ;BIT Dem SO NGA TU
  MOV R1,#0H
  MOV P2,#0H ;TAT CAC DONG CO
  MOV IE,#0H ;CHO PHEP NGAT BO DINH THOI 1
  MOV P3,#0FFH
  MOV TMOD,#00010001B
  CLR TR1
  CLR TR0
  CLR TF0
  CLR TF1


  ;================================================= ================================================== ========================
  MAIN:
  ;MOV P0,QPHAI_C
  JB STARTB,MAIN
  LAP_CHINH:
  MOV A,P1
  ANL A,#00001111B
  MOV P0,A
  LJMP LAP_CHINH
  EXIT:
  NODO: SJMP NODO

  ;================================================= ================================================== ========================
  DEMNGATU:
  INC R0
  ;LCALL STOP_ALL
  ; LCALL TRE_2S
  CJNE R0,#2,TIEP1
  LCALL DUNG_NGATU
  LCALL TRE_QUAY
  LCALL QUAYPHAI
  TIEP1:
  CJNE R0,#10,TIEP2
  LCALL DUNG_NGATU
  LCALL TRE_QUAY
  LCALL QUAYphai
  TIEP2:
  CJNE R0,#15,DITIEP
  LCALL DUNG_NGATU
  LCALL TRE_QUAY
  LCALL QUAYTRAI
  HERE20: SJMP HERE20

  DITIEP:
  TREQUAVACH: LCALL TRE0 ;CHO THOI GIAN TRE DI DI QUA VACH NGANG
  TROVE:
  RET ;TRO VE CHUONG TRINH
  ;==================================
  LAYQUA:
  LCALL STOP_ALL
  ;KEPQUA
  SETB MKEP_EN
  LCALL TRE_quay
  CLR MKEP_EN
  ;NANG QUA
  SETB MNANG_EN
  DOINANG: JB CT_NANG,DOINANG
  CLR MNANG_EN
  ;NHA QUA
  SETB MKEP_DIR
  SETB MKEP_EN
  LCALL TRE_quay

  CLR MKEP_EN
  CLR MKEP_DIR
  ;HA TAY
  ; SETB MNANG_DIR
  ; SETB MNANG_EN
  ; DOIHA: JB CT_HATAY,DOIHA
  ; CLR MNANG_EN
  ; CLR MNANG_DIR
  RET
  ;================================
  DUNG_NGATU:
  LAPNT:
  JB P1.4,THOATNT
  MOV A,P1
  ANL A,#00001111B
  MOV P0,A
  LJMP LAPNT
  THOATNT:
  LCALL STOP_ALL
  LCALL TRE_QUAY
  MOV P0,#00111111B
  DOINT: JNB P1.4, DOINT
  LCALL STOP_ALL
  MOV P0,#01011111B ;TINH CHINH
  LCALL STOP_ALL
  RET
  ;==================================
  QUAYTRAI:
  MOV P0,#00101111B ;QUAYTRAI
  LCALL TRE_QUAY
  LAPQT:
  MOV A,p1
  ORL A,#11111001B
  CJNE A,#11111111B,LAPQT
  LCALL STOP_ALL
  LCALL TRE_100
  MOV P0,#00011111B ;QUAYPHAI

  LAPQT2:
  MOV A,p1
  ORL A,#11111001B
  CJNE A,#11111111B,LAPQT2
  LCALL STOP_ALL
  LCALL TRE_QUAY
  LCALL TRE_QUAY
  RET
  ;================================================= ========
  QUAYPHAI:
  MOV P0,#00011111B ;QUAYTRAI
  LCALL TRE_QUAY
  LAPQP:
  MOV A,p1
  ORL A,#11111001B
  CJNE A,#11111111B,LAPQP
  LCALL STOP_ALL
  LCALL TRE_100
  MOV P0,#00101111B ;QUAYPHAI
  LAPQP2:
  MOV A,p1
  ORL A,#11111001B
  CJNE A,#11111111B,LAPQP2
  LCALL STOP_ALL
  LCALL TRE_QUAY
  LCALL TRE_QUAY
  RET
  ;=================================================
  NGATT1:

  RETI

  STOP_ALL:
  MOV P0,#0FFH
  RET
  ;====================CAC THU TUC TRE================
  TRE0: ;THU TUC DE TAO TRE QUA VACH NGANG NGA TU
  mov r7,#50
  again0: mov TH0,#HIGH(-10000)
  mov TL0,#LOW(-10000)
  setb tr0
  wait0:
  MOV A,P1
  ANL A,#00001111B
  MOV P0,A
  jnb tf0,wait0
  clr tr0
  clr tf0
  djnz r7,again0
  RET
  TRE_500: ; 1s
  mov r7,#50
  again_1S: mov TH0,#HIGH(-10000)
  mov TL0,#LOW(-10000)
  setb tr0
  wait_1S: jnb tf0,wait_1S
  clr tr0
  clr tf0
  djnz r7,again_1S
  RET
  TRE_QUAY: ;
  MOV R7,#100
  again: mov TH0,#HIGH(-10000)
  mov TL0,#LOW(-10000)
  setb tr0
  wait: jnb tf0,wait
  clr tr0
  clr tf0
  djnz r7,again
  RET
  TRE_100: ;
  MOV R7,#10
  again: mov TH0,#HIGH(-10000)
  mov TL0,#LOW(-10000)
  setb tr0
  wait: jnb tf0,wait
  clr tr0
  clr tf0
  djnz r7,again
  RET

  TRE_2S: ; 1s
  mov r7,#200

  again_2S: mov TH0,#HIGH(-10000)
  mov TL0,#LOW(-10000)
  setb tr0
  wait_2S: jnb tf0,wait_2S
  clr tr0
  clr tf0
  djnz r7,again_2S
  RET


  END

 6. #6
  Quân Nhân Danh Dự Avatar của Bandani
  Tham gia ngày
  Feb 2003
  Bài gửi
  599

  Mặc định

  Ghi điểm (con Master), Tác giả Xuân Bình Cirtech45.
  ;PORT0 CHUNG VOI SLAVE,LUC DAU CHO CA 2 DAU BANG 1->ROBOT DUNG
  ;PORT1: DAU VAO CAM BIEN, DUA RA MA O PORT0 CHO SLAVE HOAT DONG
  CAMBIEN1 EQU P1.5
  CAMBIEN2 EQU P1.4
  CAMBIEN3 EQU P1.2
  CAMBIEN4 EQU P1.3
  CODE_L EQU 11000101B ;MA DE CHO SLAVE RE PHAI
  CODE_R EQU 11001010B ;MA DE CHO SLAVE RE TRAI

  KHOIDONG EQU P3.7
  ORG 0000H

  LJMP INIT
  ;============THIET LAP TRANG THAI DAU========
  ORG 0030H
  INIT:
  MOV P0,#0FFH
  MOV P1,#0FFH
  MOV IE,#00H
  MOV SP,#5FH
  MOV R0,#00H; BIEN DEM NGA TU
  SETB KHOIDONG
  MAIN:
  JB KHOIDONG,MAIN
  STEP0:

  MOV P0,P1 ;CHUYEN TIN HIEU CAM BIEN SANG P0
  MOV A,P1 ;CHUYEN TIN HIEU CAM BIEN SANG THANH CHUA A
  ORL A,#01011111B
  CJNE A,#11111111B,STEP_CUOI
  ;NEU GAP NGA TU THI
  INC R0 ;TANG BIEN DEM NGA TU
  LCALL TRE1

  CJNE R0,#2,STEP1

  MOV P0,#0FFH
  LCALL TRE0

  MOV P0,#11001010B ;RE TRAI
  LCALL TRE0

  MOV P0,#11111011B ;CHINH LECH PHAI

  STEP1:
  CJNE R0,#9,STEP_CUOI

  MOV P0,#0FFH
  LCALL TRE0

  MOV P0,#11001010B ;RE TRAI
  LCALL TRE0

  MOV P0,#11111011B ;CHINH LECH PHAIS

  STEP_CUOI:
  LJMP STEP0
  ;===========================================
  TRE0: ;TRE CHO ROBOT RE
  MOV TMOD,#01H
  mov r7,#50
  again0:
  mov th0,#HIGH(-10000)
  mov tl0,#LOW(-10000)
  setb tr0
  wait0:
  jnb tf0,wait0
  clr tr0
  clr tf0
  djnz r7,again0
  RET
  ;=======================================
  TRE1: ;TRE CHO ROBOT QUA TAI NGA TU
  MOV TMOD,#01H
  mov r7,#100
  again1:
  mov th0,#HIGH(-10000)
  mov tl0,#LOW(-10000)
  setb tr0
  wait1:
  MOV P0,P1
  jnb tf0,wait1
  clr tr0
  clr tf0
  djnz r7,again1
  RET

  END

 7. #7
  Quân Nhân Danh Dự Avatar của Bandani
  Tham gia ngày
  Feb 2003
  Bài gửi
  599

  Mặc định

  Viết cho con Slave (Xuân Bình, Cirtech45), có băm xung bằng vi điều khiển.

  DIR_T EQU P1.0 ;=0->TIEN =1->LUI
  ENA_T EQU P1.1 ;=1->CHO PHEP DONG CO TRAI CHAY
  DIR_P EQU P1.2 ;=0->TIEN =1->LUI
  ENA_P EQU P1.3 ;=1->CHO PHEP DONG CO PHAI CHAY

  ORG 0000H

  LJMP INIT
  ;=====THIET LAP CAC TRANG THAI DAU=====
  ORG 0030H
  INIT:
  MOV P0,#0FFH
  MOV P1,#00H
  MOV IE,#00H
  MOV SP,#5FH
  ;===========CHUONG TRINH CHINH============
  MAIN:
  STEP0:
  MOV A,P0
  CJNE A,#0FFH,STEP1
  CLR ENA_T
  CLR ENA_P
  LJMP STEP0

  STEP1:
  MOV A,P0
  CJNE A,#11000101B,STEP2
  LCALL REPHAI
  LJMP STEP0

  STEP2:
  MOV A,P0
  CJNE A,#11001010B,STEP3
  LCALL RETRAI
  LJMP STEP0

  STEP3:
  MOV A,P0
  ORL A,#11110011B
  CJNE A,#11111111B,STEP4
  LCALL DITHANG ;NEU CA HAI CAM BIEN1,CAMBIEN2 DEU SANG THI DI THANG

  STEP4:
  MOV A,P0
  ORL A,#11110111B
  CJNE A,#11110111B,STEP5
  LJMP LECHTRAI

  STEP5:
  MOV A,P0
  ORL A,#11111011B
  CJNE A,#11111011B,STEP6
  LJMP LECHPHAI

  STEP6:
  LJMP STEP3
  ;==================DI THANG========================
  DITHANG:
  CLR DIR_T
  CLR DIR_P
  SETB ENA_T
  SETB ENA_P
  RET
  ;==================CHINH LECH TRAI==================
  LECHTRAI:
  MOV A,P0
  ORL A,#11110011B
  CJNE A,#11110011B,NHAYQUA
  JB ENA_P,NEXT
  NHAYQUA:
  CLR DIR_T
  CLR DIR_P
  SETB ENA_T
  CLR ENA_P
  NEXT:
  LJMP STEP0
  ;==================CHINH LECH PHAI=================
  LECHPHAI:
  CLR DIR_T
  CLR DIR_P
  SETB ENA_P
  CLR ENA_T
  LJMP STEP0
  ;==================CHO HAI DONG CO DUNG===============
  ;=======CHO ROBOT RE TRAI===========================
  REPHAI:
  CLR DIR_T
  SETB DIR_P
  SETB ENA_P
  SETB ENA_T
  RET
  ;=======CHO ROBOT RE PHAI========================
  RETRAI:
  CLR DIR_P
  SETB DIR_T
  SETB ENA_T
  SETB ENA_P
  RET

  ;================CAC KHOANG THOI GIAN TRE===========
  TRE1:
  MOV TMOD,#01H
  mov r7,#200
  again1:
  mov th0,#HIGH(-10000)
  mov tl0,#LOW(-10000)
  setb tr0
  wait1: jnb tf0,wait1
  clr tr0
  clr tf0
  djnz r7,again1
  RET

  END

 8. #8
  svBK's AntiFan
  Tham gia ngày
  Oct 2004
  Bài gửi
  134

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi Bandani
  Viết cho con Slave (Xuân Bình, Cirtech45), có băm xung bằng vi điều khiển.

  DIR_T EQU P1.0 ;=0->TIEN =1->LUI
  ENA_T EQU P1.1 ;=1->CHO PHEP DONG CO TRAI CHAY
  DIR_P EQU P1.2 ;=0->TIEN =1->LUI
  ENA_P EQU P1.3 ;=1->CHO PHEP DONG CO PHAI CHAY

  ORG 0000H

  LJMP INIT
  ;=====THIET LAP CAC TRANG THAI DAU=====
  ORG 0030H
  INIT:
  MOV P0,#0FFH
  MOV P1,#00H
  MOV IE,#00H
  MOV SP,#5FH
  ;===========CHUONG TRINH CHINH============
  MAIN:
  STEP0:
  MOV A,P0
  CJNE A,#0FFH,STEP1
  CLR ENA_T
  CLR ENA_P
  LJMP STEP0

  STEP1:
  MOV A,P0
  CJNE A,#11000101B,STEP2
  LCALL REPHAI
  LJMP STEP0

  STEP2:
  MOV A,P0
  CJNE A,#11001010B,STEP3
  LCALL RETRAI
  LJMP STEP0

  STEP3:
  MOV A,P0
  ORL A,#11110011B
  CJNE A,#11111111B,STEP4
  LCALL DITHANG ;NEU CA HAI CAM BIEN1,CAMBIEN2 DEU SANG THI DI THANG

  STEP4:
  MOV A,P0
  ORL A,#11110111B
  CJNE A,#11110111B,STEP5
  LJMP LECHTRAI

  STEP5:
  MOV A,P0
  ORL A,#11111011B
  CJNE A,#11111011B,STEP6
  LJMP LECHPHAI

  STEP6:
  LJMP STEP3
  ;==================DI THANG========================
  DITHANG:
  CLR DIR_T
  CLR DIR_P
  SETB ENA_T
  SETB ENA_P
  RET
  ;==================CHINH LECH TRAI==================
  LECHTRAI:
  MOV A,P0
  ORL A,#11110011B
  CJNE A,#11110011B,NHAYQUA
  JB ENA_P,NEXT
  NHAYQUA:
  CLR DIR_T
  CLR DIR_P
  SETB ENA_T
  CLR ENA_P
  NEXT:
  LJMP STEP0
  ;==================CHINH LECH PHAI=================
  LECHPHAI:
  CLR DIR_T
  CLR DIR_P
  SETB ENA_P
  CLR ENA_T
  LJMP STEP0
  ;==================CHO HAI DONG CO DUNG===============
  ;=======CHO ROBOT RE TRAI===========================
  REPHAI:
  CLR DIR_T
  SETB DIR_P
  SETB ENA_P
  SETB ENA_T
  RET
  ;=======CHO ROBOT RE PHAI========================
  RETRAI:
  CLR DIR_P
  SETB DIR_T
  SETB ENA_T
  SETB ENA_P
  RET

  ;================CAC KHOANG THOI GIAN TRE===========
  TRE1:
  MOV TMOD,#01H
  mov r7,#200
  again1:
  mov th0,#HIGH(-10000)
  mov tl0,#LOW(-10000)
  setb tr0
  wait1: jnb tf0,wait1
  clr tr0
  clr tf0
  djnz r7,again1
  RET

  END
  Kinh khung that ngoai suc tuong tuong cua em bac a , em cung dang dinh xin nhung code nay cua cac doi nam truoc de tham khao vay bac post tuyet voi qua do mat cong di xin. Mot lan nua Thanks m47` :a69 :a69 :a69 :a69 :a69 :a69

 9. #9
  Quân Nhân Danh Dự Avatar của Bandani
  Tham gia ngày
  Feb 2003
  Bài gửi
  599

  Mặc định

  Còn nhiều nhiều nữa, anh em thích hoa mắt thì mình post lên.

 10. #10
  svBK's AntiFan
  Tham gia ngày
  Oct 2004
  Bài gửi
  134

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi Bandani
  Còn nhiều nhiều nữa, anh em thích hoa mắt thì mình post lên.
  em không bị hoa mắt đâu bác ạ nhưng chừng đó đủ rồi , em thực sự thấy phục người viết được những đoạn mã dài như vậy đấy.

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Có Bác nào biết code xem ảnh trên C không!
  Gửi bởi xmen_bk trong mục Lập Trình
  Trả lời: 6
  Bài cuối: 09-10-2006, 07:00 PM
 2. The Da Vinci Code
  Gửi bởi -Ash- trong mục Văn học
  Trả lời: 19
  Bài cuối: 30-07-2006, 12:17 AM
 3. Các code Assembly?
  Gửi bởi f1gali trong mục Giảng đường khoa ĐTVT
  Trả lời: 49
  Bài cuối: 22-11-2005, 11:19 PM
 4. A PIC C Code Wizard
  Gửi bởi The Fool trong mục Diễn đàn Học tập và Nghiên cứu KH Sinh viên
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 17-06-2005, 11:58 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube