Phân biệt Master Boot Record với Boot Record?

-Master Boot Record: là 512 Bytes đầu của ổ đĩa vật lý(phisical). Chứa chương trình Khởi động, đọc bảng mô tả các Partition trên đĩa, tìm Active Partition, chọn HĐH, chuyển điều khiển cho chương trình trong Boot Record của Partition vừa chọn.

-Boot Record: là 512 Bytes đầu của ổ đĩa luận lý (logical) hay một Partition. Chứa lệnh nhảy đến đầu đoạn mã boot của Boot Record, tên và số hiệu phiên bản HĐH, ****** number, Volume label, đoạn mã dùng nạp HĐH từ đĩa ….