mình đang làm đồ án thiết kế hệ dẫn động xích tải, thầy có cho phần mềm thiết kế và tính toán CTM của Đại học bách khoa. thầy bảo chie phải nhập thông số là phần mềm tựtinhs toán cho mình nhưng mình khôg biét sử dụng bạn nào biết thì hươngd dẫn giúp mình với.