Slide
Tên: Giáo trình trắc địa đại cương
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?320t8caac38cg4g
Tên: Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?i4cb1cpc1xic7sy

Bài tập
Tên: Hướng dẫn làm bài tập lớn trắc địa
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?jr73rlyq5er7khi

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...bomon=trac-dia