Bài tập
Tên: Bài tập địa chất công trình
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?oid5qb4lmo68xhb

Đề thi
Năm: 2011
Link: http://www.mediafire.com/download.php?eoj96k8oyd76sbk
Năm: 2011
Link: http://www.mediafire.com/download.php?bzluflf7t11lv6v
Năm: 2010
Link: http://www.mediafire.com/download.php?58lpmw725605fa5

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...hat-cong-trinh