ai co phần mềm ta cứu mác thép thế giới cho tôi xin!tôi đang rất cần.xin cảm ơn!