mình đang cần viết một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu sqlite trong android, mình thấy trên mạng có nhiều bài hướng dẫn nhưng không thấy nói gì đến việc tạo bảng cơ sở dữ liệu và thực hiện đọc, hiển thị nó! vì vậy mình muốn hỏi làm thế nào để làm được những việc đó và nếu bạn nào có tài liệu về phần này có thể cho mình được không! mình mới tiếp xúc nên thấy lạ quá!