mình đang viết 1 chương trình trên android với mục đích là đọc 1 database sẵn có và hiển thị nó ra! database của mình dưới dạng bảng gồm các hàng và cột, qua tham khảo mình được biết là copy database đó vào assets rồi viết phương thức để nó copy vào máy và đọc nó! nhưng mình không biết làm thế nào để nó hiển thị ra cả!
các pro có thể giúp mình được không!
mình mới làm quen với cái này android nên hơi mù mờ!
đây là code của mình:
HTML Code:
 package vu.sqlite.project1;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.SQLException;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteException;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;
public class DataBaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
//The Android's default system path of your application database.
private static String DB_PATH = "/data/data/vu.sqlite.project1/databases/";

private static String DB_NAME = "myDBName";

private SQLiteDatabase myDataBase;

private final Context myContext;

/**
* Constructor
* Takes and keeps a reference of the passed context in order to access to the application assets and resources.
* @param context
*/
public DataBaseHelper(Context context) {

super(context, DB_NAME, null, 1);
this.myContext = context;
}

/**
* Creates a empty database on the system and rewrites it with your own database.
* */
public void createDataBase() throws IOException{

boolean dbExist = checkDataBase();

if(dbExist){
//do nothing - database already exist
}else{

//By calling this method and empty database will be created into the default system path
//of your application so we are gonna be able to overwrite that database with our database.
this.getReadableDatabase();

try {

copyDataBase();

} catch (IOException e) {

throw new Error("Error copying database");

}
}

}

/**
* Check if the database already exist to avoid re-copying the file each time you open the application.
* @return true if it exists, false if it doesn't
*/
boolean checkDataBase(){

SQLiteDatabase checkDB = null;

try{
String myPath = DB_PATH + DB_NAME;
checkDB = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath, null, SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);

}catch(SQLiteException e){

//database does't exist yet.

}

if(checkDB != null){

checkDB.close();

}

return checkDB != null ? true : false;
}

/**
* Copies your database from your local assets-folder to the just created empty database in the
* system folder, from where it can be accessed and handled.
* This is done by transfering bytestream.
* */
private void copyDataBase() throws IOException{

//Open your local db as the input stream
InputStream myInput = myContext.getAssets().open(DB_NAME);

// Path to the just created empty db
String outFileName = DB_PATH + DB_NAME;

//Open the empty db as the output stream
OutputStream myOutput = new FileOutputStream(outFileName);

//transfer bytes from the inputfile to the outputfile
byte[] buffer = new byte[1024];
int length;
while ((length = myInput.read(buffer))>0){
myOutput.write(buffer, 0, length);
}

//Close the streams
myOutput.flush();
myOutput.close();
myInput.close();

}

public void openDataBase() throws SQLException{

//Open the database
String myPath = DB_PATH + DB_NAME;
myDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath, null, SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);

}

@Override
public synchronized void close() {

if(myDataBase != null)
myDataBase.close();

super.close();

}

@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {

}

@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

}


}
code activity thì mình không biết viết như thế nào cho nó show ra được cả. mình viết thế này thì k hiện ra gì:
HTML Code:
package vu.sqlite.project1;

import java.io.IOException;

import android.app.Activity;
import android.app.ListActivity;
import android.database.Cursor;
import android.database.SQLException;
import android.os.Bundle;
import android.widget.SimpleCursorAdapter;
import android.widget.TextView;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFactory;
import vu.sqlite.project1.R;


public class SqliteprojectActivity extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
public DataBaseHelper myDataBase;
private Cursor mCursor;
// TAG for LogCat
public static final String TAG = "SQLiteDebug";
// list view control


@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
final TextView text = (TextView)
findViewById(R.id.text_view);
myDataBase = new DataBaseHelper(this);
try {
myDataBase.createDataBase();
} catch (IOException ioe){
// TODO Auto-generated catch block
throw new Error("Unable to create database");
}
try {

myDataBase.openDataBase();

}catch(SQLException sqle){

throw sqle;

}


}
}
đây là links sourcecode: http://www.mediafire.com/?1bvc62toykpq0mn