Mình lập chủ đề này để mọi người cùng chia sẻ về những lỗi thường gặp của nhau khi lập trình C/C++ nói riêng và lập trình nói chung. Các lỗi được đưa ra sẽ giúp cho mọi người biết trước và tránh + rút kinh nghiệm khi lập trình, sẽ rất có ích cho mọi người .

Mình xin mở màn về mấy lỗi sau mình đã từng gặp.

1. Vòng lặp for sử dụng biến chạy và biến kiểm tra khác nhau dẫn đến lặp vô hạn

PHP Code:
for (i=0j<nj++)
{
    ...

Lỗi này thật sự rất khó phát hiện nếu không rà soát kĩ mã nguồn khi debug.

2. Vòng lặp for cập nhật giá trị biến chạy không đúng cách dẫn đến lặp vô hạn

PHP Code:
for (i=10j>=0j++)
{
    ...

Lỗi này cũng thật sự rất khó phát hiện nếu không rà soát kĩ mã nguồn khi debug.