cho mình hỏi, footprint của "jack con2" trong layout là gì ?

và cái IC LM7805 và LM1117 footprint trong layout là gì ?