User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Có Ai Biết Về Bảng Quảng Cáo Không

 1. #1
  NguyenKieuPhong
  Guest

  Có Ai Biết Về Bảng Quảng Cáo Không

  Em đang phải lam bài biển quảng cáo (chữ chạy)dùng AT89S52 ghep nối với LCD hoặc LED ma trận vậy bác nào có tài liệu tham khảo hoặc đã làm thì giới thiệu cho em với

 2. #2
  Forever Young
  Guest

  Mặc định

  làm biển quảng cáo chữ chạy mà dùng VĐK và LCD thì dễ quá rồi, chỉ cần hiểu về hoạt động của VĐK (các chân, ngắt và quan trọng nhất là chương trình điều khiển...), hoạt động của LCD (cách đưa lệnh, đưa dữ liệu hiện thị) là ổn.

 3. #3
  svBK's Member Avatar của blackstar264
  Tham gia ngày
  Apr 2004
  Bài gửi
  49

  Mặc định

  bọn em dang cần lập\ một chương trình kết nối bàn phím với cả 89c51 nhung khó quá. Có anh chi nào k45 có tài liệu về vầndề này ko giới thiệu em với
  Một trái tim giàu lên nhờ những gì nó nhận vào và đẹp lên nhờ những cái nó cho đi.
  Hãy sống để cống hiến !!!!

 4. #4
  binhjuventus
  Guest

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi blackstar264
  bọn em dang cần lập\ một chương trình kết nối bàn phím với cả 89c51 nhung khó quá. Có anh chi nào k45 có tài liệu về vầndề này ko giới thiệu em với
  Tớ thì kô biết có chương trình nào như thế với 8051 trên net kô (trên diễn đàn điện tử của Tp. HCM hình như có một chương trình thì phải) còn dùng PIC thì đầy!!!

  CLK của bàn phím thường kô biết (nằm trong dải 16 - 22 K), các cậu nên thử sử dụng ngắt xem sao (bọn tớ chưa làm nhưng tới chắc sẽ làm). Cái này hình như bọn nào cũng dùng, kể cả PIC (kô biết đúng kô nhỉ).

  To KieuPhong: Tớ kô làm biển quảng cáo đâu, xin lỗi đã kô trả lời PM vì bận quá!

 5. #5
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Bài gửi
  3

  Mặc định romodoforever

  Minh cung lam de tai nhu cau va da lam gan xong roi, minh viet bang ASM, DUNG LCD De hien thi, giao tiep voi ban phim so HEX 4x3, tai lieu thi doc trong quyen 8051 cua Nguyen Tang Cuong ay, nhu the la du roi. undefined

 6. #6
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Bài gửi
  3
  undefinedundefinedROMDOFOREVER
  Created by hvd_hutforever@yahoo.com
  Chuong trinh giao tiep ban phim + vi dieu khien + LCD


  RS BIT P3.0 ;Bit P3.0 dung chon thanh ghi lenh/du lieu
  EN BIT P3.1 ;Bit P3.1 dung lam chan 'Cho phep'
  RW BIT P3.4 ;Bit P3.4 dieu khien viec doc/ghi du lieu

  C1 BIT P1.2 ;Cac bit P1.2, P1.1, P1.0 lan luot noi voi
  C2 BIT P1.1 ;cac cot tu 1 - 3 cua ban phim
  C3 BIT P1.0
  H1 BIT P1.3 ;Cac bit P1.3 - P1.6 lan luot noi voi
  H2 BIT P1.4 ; cac hang tu 1 - 4 cua ban phim
  H3 BIT P1.5
  H4 BIT P1.6

  ORG 0
  Mainpro:
  LCALL Hien_Promt
  LCALL Nhap_Dulieu
  LJMP QuangCao


  Hien_Promt:
  ;1-Hien thi dau nhac nap du lieu
  ;Khoi tao LCD
  MOV A,#38H ;Che do 2 dong ma tran 5x7
  LCALL COMMAND ;Thuc hien lenh
  MOV A,#0EH ;Bat hien thi nhap nhay con tro
  LCALL COMMAND
  MOV A,#01H ;Xoa man hinh hien thi
  CALL COMMAND

  ;gioi thieu cac thanh vien lam de tai
  MOV DPTR,#900H ;Nap con tro du lieu
  MOV R3,#7 ;R3 de chua so chuoi duoc hien thi
  AGAIN: CALL GTTIEP ; GTIEP = gioi thieu tiep
  INC DPTR
  DJNZ R3,AGAIN
  LJMP Xoamanhinh
  GTTIEP:
  BACK1:
  CLR A
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV R7,A ;Du cat vao R7 de phuc vu cho HIENTHI1
  JZ TIEPTUC ;Chuyen sang nhap chuoi tiep theo
  LCALL HIENTHI1
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  INC DPTR
  SJMP BACK1
  TIEPTUC:
  LCALL DELAY
  MOV A,#01 ;Xoa man hinh de hien thi chuoi moi
  LCALL COMMAND
  LCALL DELAY

  RET ; RET OF GTTIEP

  ;Chuong trinh con xuat lenh
  COMMAND: LCALL READY ;Kiem tra co ban neu san sang
  MOV P2,A ;thi chuyen ma lenh ra cong P2
  CLR RS ;RS =0 Cho xuat lenh
  CLR RW ;RW = O De gi lenh toi LCD
  SETB EN ;Chan E nhan duoc mot xung cao
  CLR EN ;xuong thap cho phep LCD chot lenh
  RET ; ret of COMMAND

  xoamanhinh:
  ;giu prompt mot luc, roi xoa man hinh de nhap du lieu
  LCALL DELAY
  MOV A,#01
  LCALL COMMAND
  LJMP Nhap_dulieu

  ;Chuong trinh con hien thi
  HIENTHI1:
  MOV A,#06H ;Chon huong hien thi sang ben phai
  LCALL COMMAND
  LCALL READY
  MOV P2,R7
  SETB RS ;RS = 1 De cho phep xuat du lieu
  CLR RW ;RW = 0 De ghi du lieu ra LCD
  SETB EN ;Chan Enable nha mot xung cao
  CLR EN ;xuong thap de chot du lieu
  RET ;RET of HIENTHI1

  ;Chuong trinh con tao tre
  DELAY:
  MOV R6,#255
  VONG2:MOV R7,#255
  HERE: DJNZ R7,HERE
  DJNZ R6,VONG2
  RET
  ; Kiem tra co ban
  READY: SETB P2.7 ;lay P2.7- chan co ban lam dau vao
  CLR RS ; RS =0 de truy cap thanh ghi lenh
  SETB RW ; RW = 1 Doc thanh ghi lenh
  ;Doc thanh ghi lenh va kiem tra co lenh
  BACK: CLR EN
  SETB EN
  JB P2.7,BACK ;cho cho den khi LCD het ban
  RET ;Of ready  ;CHUONG TRINH CON GIAO TIEP VOI BAN PHIM
  ;P1.1 P1.2 P1.3 duoc noi voi cac cot 3 2 1
  ;P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 duoc noi voi cac hang 1 2 3 4
  Nhap_Dulieu:
  ;Doan nay phuc vu cho viec luu Du lieu vao vung RAM da nang
  MOV R1,#30H ;R1 dung lam con tro ram,phuc vu cho
  ; viec luu giu du lieu vao RAM
  MOV R2,#4FH ; do lon khong gian RAM dan nang
  Xoaram: MOV @R1,#20H ;20h ma ASCII cua ky tu trang ' '
  INC R1
  DJNZ R2,Xoaram

  MOV R1,#30H
  MOV R5,#0 ;dem so ky tu hien tai dang hien thi tren LCD
  ;doan nay chi nhan biet xem la co phim nhan chua
  ; nen ta tiep dat tat ca cac hang
  batdau:
  MOV P1,#00000111b ;De co the nhan biet duoc phim da nhan
  ; chua ta dat cac bit tuong ung voi
  ;cac cot lam dau vao va cac bit tuong
  ;ung voi hang duoc noi dat
  MOV R0,#0 ;vi moi phim co the hien thi 4 ky tu
  ;ta dung R0 de xac dinh so ky tu tren
  ; mot phim da duoc nhan la bao nhieu
  KT1:
  MOV A,P1
  CJNE A,#00000111b,KT1 ;Kiem tra nha phim chua,neu chua
  ;kiem tra lai cho den khi nha phim

  KT2: LCALL DELAY
  MOV A,P1 ; De doc cac cot
  CJNE A,#00000111b,CHO1 ; Neu phim nhan cho xong
  SJMP KT2 ; Neu khong thi kiem tra lai xem no co duoc nhan ko

  CHO1:
  MOV R0,#0
  LCALL DELAY ; Cho cho nhan xong
  CJNE A,#00000111b,CHO2 ;Neu co phim nhan thi nhay den
  ;CHO2 cho hien thi phim do va
  ;tiep tuc kiem tra xem phim do
  ; co duoc nhan tiep ngay khong
  SJMP KT2

  CHO2:
  INC R0 ;Da co mot phim duoc nhan 1 lan
  LCALL HIEN ; hien thi ky tu do
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  MOV P1,#00000111B ;kiem tra co phim nhan tiep khong
  LCALL DELAY
  MOV A,P1
  CJNE A,#00000111b,CHO3
  MOV A,R4 ;luu ky tu duoc hien thi cuoi
  ;cung cua phim nhan vao RAM
  MOV @R1,A
  INC R1
  INC R5
  ;Doan nay dung de dich man hinh hien thi sang phai khi so
  ;ky tu da hien thi lon hon 16
  CLR C
  MOV A,R5
  SUBB A,#16
  JC TIEP1
  MOV A,#18H
  LCALL COMMAND
  ;het doan dich hien thi sang phai
  TIEP1:MOV R0,#0
  SJMP KT2

  CHO3:MOV A,#10H
  LCALL COMMAND
  INC R0
  LCALL HIEN
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  MOV P1,#00000111B
  LCALL DELAY
  MOV A,P1
  CJNE A,#00000111b,CHO4
  MOV A,R4
  MOV @R1,A
  INC R1
  INC R5
  CLR C
  MOV A,R5
  SUBB A,#16
  JC TIEP2
  MOV A,#18H
  LCALL COMMAND
  TIEP2:
  MOV R0,#0
  SJMP KT2
  CHO4:MOV A,#10H
  LCALL COMMAND
  INC R0
  LCALL HIEN
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  MOV P1,#00000111B
  LCALL DELAY
  MOV A,P1
  CJNE A,#00000111b,CHO5
  MOV A,R4
  MOV @R1,A
  INC R1
  INC R5
  CLR C
  MOV A,R5
  SUBB A,#16
  JC TIEP3
  MOV A,#18H
  LCALL COMMAND

  TIEP3: MOV R0,#0
  JMP KT2
  CHO5:MOV A,#10H
  LCALL COMMAND
  INC R0
  LCALL HIEN
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  MOV P1,#00000111B
  LCALL DELAY
  MOV A,P1
  CJNE A,#00000111b,VONGVE
  MOV A,R4
  MOV @R1,A
  INC R1
  INC R5
  CLR C
  MOV A,R5
  SUBB A,#16
  JC TIEP4
  MOV A,#18H
  LCALL COMMAND
  TIEP4: MOV R0,#0
  VONGVE: LJMP KT2

  :a37

 7. #7
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Bài gửi
  3

  Mặc định

  doan tiep

  HIEN:
  Timhang:
  MOV P1,#11111111B ;DAU TIEN KO TIEP DAT HANG NAO
  ;VA DAT CAC COT LAM DAU VAO
  CLR H1 ;Tiep dat hang 1
  MOV A,P1 ;Doc tat ca cac cot
  CJNE A,#11110111b,HG1
  ;Hang 1 tim cot (ro rang la cac hang tuong ung voi 5 bit
  ;dau la co dinh=11110 do chi tiep dat hang1, tai day
  ;ta chi can quan tam den phim co phai o hang 1 khong thoi
  ; boi vay chi can co 1 trong 3 cot duoc nhan se lam cho
  ;1 cot tiep dat dan den 1 trong 3 bit dau =0 nhu vay
  ; khi do gia tri A se khac #11110111 chung to phim nhan
  ; o hang 1 va ta tiep tuc xac dinh phim do o cot nao
  MOV P1,#11111111B
  CLR H2 ;Tiep dat hang 2
  MOV A,P1 ;Doc tat ca cac cot
  CJNE A,#11101111b,HG2 ;Hang 1 tim cot

  MOV P1,#11111111B
  CLR H3 ;Tiep dat hang 3
  MOV A,P1 ;Doc tat ca cac cot
  CJNE A,#11011111b,HG3 ;Hang 3 tim cot

  MOV P1,#11111111B
  CLR H4 ;Tiep dat hang 4
  MOV A,P1 ;Doc tat ca cac cot
  CJNE A,#10111111b,HG4 ;Hang 4 tim cot
  LJMP KT2

  HG1: CJNE R0,#1,DT12
  MOV DPTR,#DATA11
  LJMP TIM ;Tim xem phim nhan o cot nao

  DT12: CJNE R0,#2,DT13
  MOV DPTR,#DATA12
  LJMP TIM

  DT13: CJNE R0,#3,DT14
  MOV DPTR,#DATA13
  LJMP TIM
  ;Neu khong phai la cac truong hop tren thi R0 = 4
  ; ta tim luon den data14
  DT14: MOV DPTR,#DATA14
  LJMP TIM

  HG2: CJNE R0,#1,DT22
  MOV DPTR,#DATA21
  LJMP TIM

  DT22: CJNE R0,#2,DT23
  MOV DPTR,#DATA22
  SJMP TIM

  DT23: CJNE R0,#3,DT24
  MOV DPTR,#DATA23
  SJMP TIM
  DT24: MOV DPTR,#DATA24
  SJMP TIM

  HG3: CJNE R0,#1,DT32
  MOV DPTR,#DATA31
  SJMP TIM

  DT32: CJNE R0,#2,DT33
  MOV DPTR,#DATA32
  SJMP TIM

  DT33: CJNE R0,#3,DT34
  MOV DPTR,#DATA33
  SJMP TIM
  DT34: MOV DPTR,#DATA34
  SJMP TIM

  HG4: CJNE R0,#1,DT42
  MOV DPTR,#DATA41
  SJMP TIM

  DT42: CJNE R0,#2,DT43
  MOV DPTR,#DATA42
  SJMP TIM

  DT43: CJNE R0,#3,DT44
  MOV DPTR,#DATA43
  SJMP TIM

  DT44: MOV DPTR,#DATA44
  SJMP TIM
  TIM:
  RRC A ;Kiem tra cot nao o muc thap nho co CY
  JNC LAYMA ;Neu bang 0 thi lay ma ASCII
  INC DPTR ;Trai lai tim cot ke
  SJMP TIM

  LAYMA:CLR A
  MOVC A,@A + DPTR
  JZ Ketthucnhap
  MOV R4,A

  CJNE A,#23h,SS2 ; a= '#' ,ta quy uoc la phim xoa
  JMP backspace
  SS2 : CJNE A,#24h,SS3 ;quy uoc '$' la ma xuong dong
  LCALL Xuongdong
  SS3 :
  LCALL HienThiPhimNhan ;hien thi phim da nhan
  VE: RET ;OF HIEN

  BACKSPACE:
  ;doan nay de xoa ca ky tu do da duoc luu trong RAM
  DEC R1
  DEC R5
  DEC R1
  DEC R5
  MOV A,@R1
  MOV R4,A
  ;Doan nay de xoa ky tu tren LCD
  MOV A,#10H ;dich con tro sang phai mot cot
  LCALL COMMAND
  MOV A,#20H ;chen ky tu trang vao vi tri do
  LCALL HIENTHIPHIMNHAN
  MOV A,#10H ;lui ve 1 cot
  LCALL COMMAND
  JMP VE
  ketthucnhap: ;do khoang cach tu doan lay ma
  LJMP quangcao ;den doan quangcao nam ngoai
  ;dai cua lenh JZ nen ta dung
  ;doan nay de noi tiep
  xuongdong: MOV A,#0C0H
  LCALL COMMAND
  JMP VE
  Hienthiphimnhan:
  LCALL READY
  MOV P2,A
  SETB RS ;RS = 1 De cho phep xuat du lieu
  CLR RW ;RW = 0 De ghi du lieu ra LCD
  SETB EN ;Chan Enable nha mot xung cao
  CLR EN ;xuong thap de chot du lieu
  LCALL DELAY
  RET


  QUANGCAO:
  MOV A,R5
  MOV R3,A
  ;Xoa tung ky tu
  CHAY1: Mov a,#10h
  Lcall command
  MOV A,#20h
  LCALL HIENTHIPHIMNHAN
  Mov a,#10h
  Lcall command
  LCALL DELAY
  DJNZ R5,CHAY1
  ;hien thi lai tung ky tu

  MOV R1,#30H
  HTL:
  MOV A,@R1
  MOV R7,A
  LCALL Hienthi1
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  TIEP: INC R1
  DJNZ R3,HTL
  MOV R4,#5
  FOREVER:
  MOV R4,#5
  NHAPNHAY: MOV A,#0AH ;Xoa man hinh hien thi
  LCALL COMMAND
  LCALL DELAY ;de man hinh tat mot luc
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  MOV A,#0eH ;Bat man hinh hien thi
  LCALL COMMAND
  LCALL DELAY ; de mot luc
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  DJNZ R4,NHAPNHAY
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  MOV R4,#40 ; vi LCD co 40 cot, nen cuoi cung
  ;hien thi se dich ve dung vi tri cu
  DichTrai: Mov A,#18H
  LCALL COMMAND
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  DJNZ R4,DichTrai

  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  MOV R4,#40
  DichPhai: Mov A,#1CH
  LCALL COMMAND
  LCALL DELAY
  LCALL DELAY
  DJNZ R4,DichPhai

  LJMP FOREVER  ORG 900H
  DANHSACH: DB "Nhom thuc hien: ",0
  SV1: DB "Hoang Van Dong",0
  SV2: DB "Tran Xuan Ngoc",0
  SV3: DB "Ng_Trung Kien",0
  SV4: DB "Vu Van Dinh",0
  SV5: DB "Tran Do",0
  DULIEU: DB "Nhap du lieu...",0

  ORG 1000H
  DATA11: DB '1','2','3'
  DATA12: DB '1','A','D'
  DATA13: DB '1','B','E'
  DATA14: DB '1','C','F'  DATA21: DB '4','5','6'
  DATA22: DB 'G','J','M'
  DATA23: DB 'H','K','N'
  DATA24: DB 'I','L','O'

  DATA31: DB '7','8','9'
  DATA32: DB 'P','T','W'
  DATA33: DB 'R','U','X'
  DATA34: DB 'S','V','Y'

  DATA41: DB '#',' ',0
  DATA42: DB ' ','0',0
  DATA43: DB '$','_',0
  DATA44: DB '#','@',0

  END

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube