Các bạn có biết cô dạy đường lối đảng cộng sản chiều thứ 5 tên là gì không, , tuần sau phải nộp tiểu luận rồi mà tên cô còn chưa biết =.=