Ban nào có đồ án hay tài liệu liên quan đến thiết kế xe đông lạnh cho mik với.
mail: nhathvc4@gmail.com