Công ty BinhAnh.

Có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên .NET.
Có tư duy thuật toán tốt, phát triển lập trình trên .NET.

Bạn nào có nhu cầu xin vào trang binhanh.com.