Mình vừa đăng ký một cái email đuôi HUT bên UnivMail mbox.univ.vn. Chán dùng mail rác gmail với yahoo rồi. Cái này hỗ trợ POP với IMAP. Check thử tử di động cũng ngon lành. Dùng cái này gửi nhận thư chắc bên kia sẽ chú ý hơn.