t có BTVN như sau: viết c.trinh nhập vào số nguyên dương n, nếu :
- là só lẻ thì tính: s1=(1+3+5+....+n)/n
- là số chẵn thì tính s2=(2+4+6+....+n)/n
và đây là code của tớ:

n = input('Nhap so nguyen duong : ');
s1=0;
s2=0;
if n<=0
disp(' so ban nhap khong hop le, xin moi nhap lai')
else
if rem(n,2)==0
for (i=2:2:n)
s2 = s2+i
end
s2 = s2/n
else
for (j=1:2:n)
s1 = s1+j
end
s1=s1/n
end
end
nhưng kết quả lại thế này:

Nhap so nguyen duong : 3

s1 =

1


s1 =

4


s1 =

1.3333
Kết quả đúng (theo bài thằng bạn) thì phải:
Nhap So Nguyen

s1 =

1.3333
Các bạn giúp tớ với nhé.
Nhân tiện giúp tớ thêm bài nữa (được voi đòi tiên ):
Viết c.trinh nhập vào số nguyên dương m, xác định n lớn nhất sao cho: 1^2+2^2+3^2+....+n^2 <=m.
Hết. Cảm ơn mọi người.