mình muốn tham gia hoạt động âm nhạc của trường đại học bách khoa thì đăng kí ở đâu vậy mọi người