m15` Có chú nào biết ở đâu học tiếng Nhật tốt không chỉ giùm với tui đang cần gấp
Cảm ơn nhé
m23`