Thư viện số svBK: Tài liệu mới được upload bởi 1973:

SSH1050 on tap Tu tuong HCM

Tải về

VẤN ĐỀ ÔN TẬP TỰ LUẬN

*1. Nêu các tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích tiền đề: giá trị truyền thống dân tộc và chủ nghĩa Mác – Lênin. Vận dụng.
2. Nêu các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích giai đoạn 1921 – 1930
*3. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.
*4. Phân tích mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng