mình có viết đoạn chương trình thử gửi các ký tự ASCII từ 8051 lên máy tính ( code lấy từ sách Tống Văn Ôn) nhưng không hiểu sao lại nhận được các ký tự sai trong khi đoạn code test gởi dữ liệu từ máy xuống 8051 thì đúng không biết là lỗi gì

ORG 0
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP SPISR
ORG 0030H
MAIN:
MOV TMOD,#20H
MOV TH1,#-26
SETB TR1
MOV SCON,#42H
MOV A,#20H
MOV IE,#90H
SJMP $
SPISR:
CJNE A,#7FH,SKIP
MOV A,#20H
SKIP:
MOV SBUF,A
INC A
CLR TI
RETI
END