Ngành điện sau học kì 1 của năm 2 mới phân chuyên ngành ạ, và khi phân họ dưa vao điểm của học kì 1 năm 2 ạ hay dưa vao ca điểm năm thứ nhất nưa.