User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Ứng dụng vui với C++

 1. #1
  1111 Avatar của ktuan
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gửi
  52

  Mặc định Ứng dụng vui với C++

  Kỳ này đang học kỹ thuật lập trình+Toán Rời Rạc+Cấu trúc dữ liệu
  Táy máy code 1 ví dụ vui về chuỗi nhị phân mọi người xem và góp ý dùm
  Yêu cầu: Liệt kê các dãy nhi phân co N bit 0 và M bit 1 khác nhau khi bố trí trên vòng tròn
  Code trên DEVC++ 4.9.9.2
  Mã:
  /*
   Name: DemoBianry 
   Author: lekhactuan_CNTT&TT5_K55_20102419
   Date: 07/02/12 22:40
   Description: Mot bai vui voi so nhi phan
     Day la chuong trinh liet ke cac day nhi phan khac nhau");
     Khi xep tren vong tron(Lay dac trung cua 1 day la gia tri lon nhat)
     Gom N bit 0 va M bit 1\n
     Gioi han: 0<=N<=20, 0<=M<=20, M+N<=20\n
   code: DEV-C++ 4.9.9.2
  */
  #include<cstdio>
  #include<algorithm>
  #include<cmath>
  #include<cstdlib>
  #include<cstring>
  #include<iostream>
  #include<vector>
  #include<list>
  #include<ctype.h>
  using namespace std;
  /**
    BitSquare: la mot class luu tru trang thai cua cac bit 0 va 1  
  */
  class BitSquare{
     
     private: 
       int *a;
       int CountBit;
     public:
       /*
       Thu tuc dung de kiem thu : Dung de hien thi cau hinh mang a
       */
       bool XuatCauHinh(){
          for (int i=CountBit-1;i>=0;i--) cout<<a[i];
          cout<<endl;
          return true;
       }
       /*
       Ham tra ve gia tri nguyen dua ve day so lon nhat
       */
       int XuatSoLonNhat(){
         return ChuyenThanhSo(TimViTriDeDayLonNhat());
       }
     private:
       /*
       TimViTriDeDayLonNhat: ham tra ve mot gia tri nguyen la vi tri de day tao duoc lon nhat
       su dung cac bit trong mang a (Doc theo chieu kim dong ho)
       */
       int TimViTriDeDayLonNhat(){
         int vtbest=0;
         for (int i=1;i<CountBit;i++) if (Compare(vtbest,i)==1) vtbest=i;
         return vtbest;
       }
       /*Chuc nang giong het ham  TimViTriDeDayLonNhat nhung do phuc tap thap hon
       ham tra ve mot gia tri nguyen la vi tri de day tao duoc lon nhat
       su dung cac bit trong mang a (Doc theo chieu kim dong ho)
       */
       int TimViTriDeDayLonNhatFast(){
         int n=CountBit;
         int kq=0;
         int dai=0;
         int ne=1;
         while (ne<n&&kq+dai+1<n){
            if(a[kq+dai]==a[(ne+dai)%n]) dai++;
            else if (a[kq+dai]>a[(ne+dai)%n]){
               ne=ne+dai+1;
               dai=0;
            }
            else{
               kq=max(kq+dai+1,ne);
               ne=kq+1;
               dai=0;
            }
         }
         return kq;
       }
       /*
       Compare: Ham so sanh chuoi nhi phan do dai CountBit xuat phat tu hai vi tri vitri1 va vitri2
       Dau vao: vitri1 va vitri2
       Gia tri tra ve:
         1: Neu day tao thanh tu vitri1 nho hon so voi day tao thanh tu vitri2
         0: Neu day tao thanh tu vitri1 bang day tao thanh tu vitri2
         -1: Neu day toa thanh tu vitri1 lon hon si voi day tao thanh tu vitri2 
       */
       int Compare(int vitri1, int vitri2){
         
         for (int i=0;i<CountBit;i++){ // lan luot duyet qua cac vi tri 
           if (a[vitri1]<a[vitri2]) return 1;
           if (a[vitri1]>a[vitri2]) return -1;
           vitri1=ViTriLienTruoc(vitri1);
           vitri2=ViTriLienTruoc(vitri2);
         }
         return 0;
       }
       /*
       Coi a nhu la mot Queue vong: 
       Ham ViTriTiepTheo dua ve o tiep theo vi tri vt trong mang a
       Ham ViTriLienTruoc dua ve o lien truoc vi tri vt trong mang a
       */
       int ViTriTiepTheo(int vt){
         vt++;
         if (vt==CountBit) vt=0;
         return vt;
       }
       int ViTriLienTruoc(int vt){
         vt--;
         if (vt<0) vt=CountBit-1;
         return vt;
       }
     public:
     BitSquare(int nBit0,int nBit1){
       a= new int [nBit0+nBit1+2];
       CountBit=nBit0+nBit1;
       //Khoi tao day nhi phan be nhat gom nBit0 va nBit1
       int j=0;
       for (int i=0;i<nBit1;i++) a[j++]=1;     
       for (int i=0;i<nBit0;i++) a[j++]=0;
     };
     
     /*
      CheckCayHinhCuoi: ham kiem tra cau hinh mang a co phai la cau hinh to hop day bit lon nhat tao duoc hay khong
      tra ve gia tri true neu dieu do dung
      False: neu khong phai la day bit thu duoc mang gia tri lon nhat
      dong thoi mang a se co su chuyen thanh cau hinh tiep theo nho nhat lon hon cau hinh hien tai
     */
     public:
     bool CheckCauHinhCuoi(){
        int ok=-1;
        for (int i=1;i<CountBit;i++) if (a[i]==0&&a[i-1]==1)
        {
          ok=i;
          break;
        }
        if (ok==-1) return true;// Mang a da o trang thai hien thi lon nhat co the theo cach hien thi truc quan theo mang a
        a[ok]=1;
        a[ok-1]=0;
        //Chuyen sang trang thai tiep theo : Thuoc buoc Sinh cau hinh tiep theo trong sinh to hop
        int k=0;
        int tmp;
        for (int j=0;j<=ok-2;j++){
          tmp=a[j];
          a[j]=0;
          if (tmp==1)a[k++]=1;
        }
        return false;
     }
     /*
     ChuyenChuyeThanhSo: Ham tra ve gia tri nguyen la ket qua chuyen tu he so 2 sang he so 10
     khi doc mang a theo chieu kim dong ho (mac dinh la nhu vay .Neu co gi thac mac thi hoi
     them coder de biet them chi tiet: giai thich nhieu lang nhang) xuat phat tu vi tri vitri
     */
     int ChuyenThanhSo(int vitri){
       int tmp=0;
       for (int i=0;i<CountBit;i++){
         tmp=tmp*2+a[vitri];
         vitri= ViTriLienTruoc(vitri);
       }
       return tmp;
     }
     /*
     ChuyenThanhSo: giong ham ChuyenThanhSo(vitri) voi vitri mac dinh la CountBit-1;
     */
     int ChuyenThanhSo(){
       return ChuyenThanhSo(CountBit-1);
     }
  };
  /**
     class node: la 1 class luu tru thong tin cua mot cay nhi phan
     bao gom co cac thong tin sau:
     Soluong: So luong cac phan tu trong cay
     nodeLeft: cay con trai
     nodeRight: cay con phai
  **/
  class node{ 
      public:
    
      int Soluong[2];
      /*
      Soluong: luu so luong cac nut con o hai node con trai va node con phai
      */
      node * nodeLeft;
      node * nodeRight;
      node(){
        Soluong[0]=Soluong[1]=0;
        nodeLeft=NULL;
        nodeRight=NULL;
      };
      public:
      /*
      La mot tu tuc de quy tren cay
      Xuat gia tri theo thu tu
      */
      bool InTheoThuTu(int thutu, int nbit, int NOBIT){
        if (nbit<0) return false;
        if (nbit==0){
          if (nbit!=NOBIT)
          if (thutu>Soluong[0]) printf("1");else printf("0"); 
          return false;
        }
        
        if (thutu>Soluong[0]){
          if (nbit!=NOBIT) printf("1");
          nodeRight[0].InTheoThuTu(thutu-Soluong[0],nbit-1,NOBIT);
        }else
        {
          if (nbit!=NOBIT) printf("0");
          nodeLeft[0].InTheoThuTu(thutu,nbit-1,NOBIT);
        }
        return true;
      }
      /*
      Ham tra ve gia tri kieu nguyen la so thu tu cua so can tim trong danh sach cay
      */
      int getIndexOf(int number, int nbit){
        if (nbit<0) return 0;
        int Phu=0;
        int getbit=0;
        if ((number&(1<<nbit))>0) getbit=1;
        if (getbit==1) Phu=Soluong[0];
        if (nbit==0)return 1+Phu;
        if (getbit==0) return Phu+nodeLeft[0].getIndexOf(number,nbit-1);
        else return Phu+nodeRight[0].getIndexOf(number,nbit-1);
      }
      public:
      /*
      VisitAndGetValue: Day la thu tuc duyet cay va dua ra danh sach cac so vao vector arr
      nBit: vi tri bit dang dung
      value: gia tri khi den bit truoc no
      arr: vector duoc lay ra cuoi cung
      */
        bool VisitAndGetValue(int nBit,int value, vector<int> &arr){
          if (nBit<0) return false;
          value=value*2;
          if (nBit==0){
             if (Soluong[0]==1) arr.push_back(value);
             if (Soluong[1]==1) arr.push_back(value);
             return false;
          }
          if (Soluong[1]>0) nodeRight[0].VisitAndGetValue(nBit-1,value+1,arr);
          if (Soluong[0]>0) nodeLeft[0].VisitAndGetValue(nBit-1,value,arr);
          
          return true;
        }
      /*
      Ham tra ve mot vector kieu nguyen la danh sach cac so trong cay
      */
      public:
        vector<int> GetTotalValue(int nBit){
          vector<int> arr;
          VisitAndGetValue(nBit,0,arr);
          return arr;
        }
        /*
        Ham tra ve gia tri true ne So chua dua luu tru tren cay va cap nhat gia tri So luon
        Tra ve gia tri false trong truong hop con lai
        So: So duoc xem xet
        ViTriBit: Bit dang truy xet
        */
      public:
        bool UpDate(int So, int ViTriBit){
          int getbit;
          if ((So &(1<<ViTriBit))>0) getbit=1; else getbit=0;
          /*
          cout<<"Truy cap vao "<<ViTriBit<<endl;
          cout<<"So la: "<<So<<endl;
          cout<<"Bit thu duoc la: "<<getbit<<endl;
          */
          if (ViTriBit<0)return false;
          if (ViTriBit==0){
              if (Soluong[getbit]>0) return false;
              Soluong[getbit]=1;
              return true;    
          }//het mo neo
          if (getbit==0){
             if (nodeLeft==NULL) nodeLeft=new node();
             if (nodeLeft[0].UpDate(So,ViTriBit-1)){
               Soluong[0]++;
               return true;
             } else return false;
          }
          
          if (getbit==1){
             if (nodeRight==NULL) nodeRight=new node();
             if (nodeRight[0].UpDate(So,ViTriBit-1)){
               Soluong[1]++;
               return true;
             } else return false;
          }
        }
        /*
        Ham tra ve gia tri true neu so So co duoc luu tru tren cay 
        con flase trong truong hop con lai
        ViTriBit: Bit dang truy xet
        */ 
      public:
        bool Find(int So,int ViTriBit){
          if (ViTriBit<0)return false;
          int getbit;
          if ((So &(1<<ViTriBit))>0) getbit=1; else getbit=0;
          //cout<<"Truy cap vao "<<ViTriBit<<endl;
          //cout<<"So la: "<<So<<endl;
          //cout<<"Bit thu duoc la: "<<getbit<<endl;
          if (ViTriBit==0)
          {
            if (Soluong[getbit]>0)return true; else return false;
          }
          int kmp=ViTriBit-1;
          bool kq;
          if (getbit==0) if (nodeLeft==NULL||Soluong[0]==0) return false;
          else 
          {
             kq=nodeLeft[0].Find(So,kmp);
             return kq;
          }
          if (getbit==1) if (nodeRight==NULL||Soluong[1]==0) return false;
          else
          {
             kq=nodeRight[0].Find(So,kmp);
             return kq;
          }
        }
  };
  /** Class Binary luu tru danh sach cac so nhi nhan co count0 bit 0 va count1 bit 1
    va cac thong tin ve tap hop cac so nay
    Neu muon biet them thi hoi sau se ro
    Chu gio do thang nao liet ke du..hehe
  */ 
  class Binary{
     private: 
        int count0,count1;// So luong bit 0 va so luong bit 1 
        node *Root;//Luu tru cua cay nhi phan
        int CountBit,SumNumber;//So luong bit va so luong so khac nhau duoc tao thanh
     public:
        /*
        In ra so o dang nhi phan cua so thu thu tu trong day cay nhi phan
        */
        bool TimTheoThuTu(int thutu){
          Root[0].InTheoThuTu(thutu,CountBit,CountBit);
          return true;
        }
        /*
        Ham tra ve mot gia tri kieu nguyen la vi tri cu number trong danh sach
        Neu khong co trong danh sach tra ve -1
        */
        int TimThuTu(int number){
          if (Root==NULL) return -1;
          if (!Root[0].Find(number,CountBit))return -1; 
          return Root[0].getIndexOf(number,CountBit);
        }
        /*
        Ham tra ve la mot vector la danh sach tat ca cac so duoc tao thanh 
        Gia tri thu duoc o danh so thap phan
        */
        vector<int> XuatDanhSachSo(){
          vector<int> arr;
          if (Root!=NULL) arr=Root[0].GetTotalValue(CountBit);
          return arr;    
        }
     public:
        int getCountBit(){
          return CountBit;
        }
        int getSumNumber(){
          return SumNumber;
        }
     private:
        bool Process(){
          // dang con co de tiep
          BitSquare arrBit(count0,count1);
          do{
              int value=arrBit.XuatSoLonNhat();
              if (Root[0].Find(value,CountBit)==false) Root[0]. UpDate(value,CountBit);
          } while (!arrBit.CheckCauHinhCuoi());
          SumNumber=Root[0].Soluong[0]+Root[0].Soluong[1];
          return true;
        }
     
     public:
        //Liet ke cac contructor
        Binary(int cout0,int cout1){
          count0=cout0;
          count1=cout1;
          Root=NULL;
          Init();
        }
        Binary(){
            count0=count1=0;
            Root=NULL;
            Init();
        }
        //Set so luong bit 0 va so luong bit 1
        bool SetBinary(int cout0,int cout1){
          count0=cout0;
          count1=cout1;
          Init();
          return true;
        }
     private:
        // Khoi tao cac gia tri tu count0 va count1
        bool Init(){
          if (Root==NULL) delete(Root);
          CountBit=count0+count1;
          SumNumber=0;
          if (CountBit>0) {
            Root= new node();
            Process();
          }
          return true;
        }
  };
  // class Monitor thuc hien chuc nang giao tiep voi nguoi su dung
  class Monitor{
     private:
  			 Binary SoNhiPhan;
     private:
         bool TimTheoThuTu(){
            if (SoNhiPhan.getCountBit()==0){
              XuatThongBao("Chua co du lieu de thuc hien chuc nang nay!");
              return false;
            }
            
            int thutu;
            do{
              printf("Nhap thu tu day nhi phan can lay ra:\n");
              printf("Tat ca co %d so\n",SoNhiPhan.getSumNumber());  
              scanf("%d",&thutu);
              bool ok=false;
              if (thutu>SoNhiPhan.getSumNumber()) XuatThongBao("Vuot qua so luong!");
              else{
                if (thutu<=0) XuatThongBao("Nhap sai!");
                else ok=true;
              }
              if (ok) break;
              XuatThongBao("Vui long nhap lai!");
            } while (0!=1);
            //........................................................................
            printf("Day nhi phan o vi tri thu %-10d :",thutu);
            SoNhiPhan.TimTheoThuTu(thutu);
            printf("\n");
            return true;
         }
         /*
         Ham chuyen xau dang nhi phan thanh so o dang thap phan
         */
         int ChuyenXauThanhSo(char *s){
           int nBit= strlen(s);
           int num=0;
           for (int i=0;i<nBit;i++){
             num*=2;
             if (s[i]=='1') num+=1;
           }
           return num;
         }
         /*
         Thu tuc xu ly xem xet xem 1 day nhi phan co ton tai trong cac so trong danh sach cac so
         o day nhi phan hay khong
         */ 
         bool TimViTri(){
           if (SoNhiPhan.getCountBit()==0){
              XuatThongBao("Chua co du lieu de thuc hien chuc nang nay!");
              return false;
           }
           printf("Nhap day nhi phan gom %d bit can tim kiem!\n",SoNhiPhan.getCountBit());
           
           int nCharMax=25;
           char s[nCharMax];
           do{
             //fflush(stdin);
             do{
                fflush(stdin);
                fgets(s,SoNhiPhan.getCountBit()+12,stdin);
                while (strlen(s)>0&&isspace(s[strlen(s)-1])) s[strlen(s)-1]='\0'; 
                if(strlen(s)==SoNhiPhan.getCountBit()) break;
                XuatThongBao("Do dai day chua dung!");
                printf("Nhap day nhi phan gom %d bit can tim kiem!\n",SoNhiPhan.getCountBit());
             } while (0!=1);
             bool checkChar=true;
             for (int i=0;i<SoNhiPhan. getCountBit();i++){
                if (!(s[i]=='0'||s[i]=='1')) {
                 checkChar=false;
                 break;
                }
             }
             if (checkChar==false){
                 XuatThongBao("Chuoi vao khong phai la chuoi nhi phan!");
                 printf("Nhap day nhi phan gom %d bit can tim kiem!\n",SoNhiPhan.getCountBit());
                 continue;
             }
             break;
           } while (0!=1);
           //...................................................................
           int number=ChuyenXauThanhSo(s);
           //cout<<number<<endl;
           int Vitri=SoNhiPhan.TimThuTu(number);
           if (Vitri==-1) 
              printf("So %s khong co trong danh sach!\n",s);
           else printf("So %s xuat hien o vi tri %d trong danh sach!\n",s,Vitri);
           return true;
         }
         /*
         Thu tuc ghi ra man hinh toan bo so cac so duoc tao thanh
         Ghi ra o he thap phan va nhi phan trong danh sach cac so o 
         trong SoNhiPhan
         */
         bool LietKeToanBo(){
           vector<int> arr=SoNhiPhan.XuatDanhSachSo();
           XuatThongBao("Cac so co duoc la:");
           int nBit= SoNhiPhan.getCountBit();
           int number;
           while (!arr.empty()){
              number=arr.back();
              printf("%-19d: ",number);
              for (int i=nBit-1;i>=0;i--) printf("%d",(number&(1<<i))>0);
              printf("\n");
              arr.pop_back();
           }
           return true;
         }
     private:
         /*
         thu tuc nhap so bit 0 va bit 1
         */
         bool NhapDuLieu(){
           int nbit0,nbit1;
           do{
              printf("\n N= "); scanf("%d",&nbit0);
              printf("\n M= "); scanf("%d",&nbit1);
              if ((0<=nbit0&&nbit0<=20)
               &&(0<=nbit1&&nbit1<=20)
               &&(0<nbit0+nbit1 && nbit0+nbit1<=20)){
                 break;
              }
              XuatThongBao("Du lieu nhap chua dung dan");
              XuatThongBao("Moi ban nhap lai");
           } while (0!=1);
           SoNhiPhan.SetBinary(nbit0,nbit1);
           printf("Co tat ca: %d gia tri duoc tao thanh\n",SoNhiPhan.getSumNumber());
           return true;
         }
     public: 
         //Giao tiep dau tien voi nguoi dung khi bat dau su dung he thong
         bool Process(){
            XuatThongBao("Day la chuong trinh liet ke cac day nhi phan khac nhau");
            XuatThongBao("Khi xep tren vong tron(Lay gia tri lon nhat)");
            XuatThongBao("Gom N bit 0 va M bit 1\n");
            XuatThongBao("Gioi han: 0<=N<=20, 0<=M<=20, M+N<=20\n");
            XuatThongBao("-----------------------------------------------\n");
            while (ChoiceFunction()==true){
            XuatThongBao("-----------------------------------------------\n");
            };
            XuatThongBao("Chuc tot dep");
            return true;
         }
         // Day la thu tuc ghi ra man hinh dong lenh :"s"
         bool XuatThongBao(char* s){
           printf("%s\n",s);
           return true;
         }
         
     private:
         
         // Thu tuc hien lien cac chuc nang cho nguoi dung lua chon 
         bool ChoiceFunction(){
         
            XuatThongBao("1-Nhap du lieu N va M.\n");
            XuatThongBao("2-Liet ke toan bo day nhi phan dang co.\n");
            XuatThongBao("3-Tim vi tri cua mot day nhi phan.\n");
            XuatThongBao("4-Xuat day nhi phan tu vi tri trong danh sach.\n");
            XuatThongBao("5-Thoat\n");
            XuatThongBao("Moi ban chon chuc nang(Chon cac so tu 1 den 5):\n");
            // nhap gia tri can chon (Gia tri la so tu 1 den 5)
             
            int choice;
            //lua chon chuc nang
            do{
              scanf("%d",&choice);
              if (choice>=1 && choice<=5) break;
              XuatThongBao("Du lieu nhap chua dung dan!");
              XuatThongBao("Ban vui long chon lai");
            } while (0!=1);
            // kiem tra chuc nang nao thuc hien
            XuatThongBao("-----------------------------------------------\n");
            switch (choice){
               case 1: NhapDuLieu(); break;
               case 2: LietKeToanBo(); break;
               case 3: TimViTri(); break;
               case 4: TimTheoThuTu(); break;
               default: return false; break;
            }
            return true;
         }
         
         bool ThongBaoChuaCapNhatChucNang(){
            XuatThongBao("Qui khach thong cam!\n");
            XuatThongBao("Chuc nang nay chua duoc cung cap.\n");
            return true;
         }
  };
  
  int main(){
    Monitor A;
    A.Process();
    system("pause");
    return 0;
  }
  1111

 2. Có 5 thành viên cảm ơn bài viết của ktuan có chất lượng:


 3. #2
  HUT's Engineer
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gửi
  686

  Mặc định Re: Ứng dụng vui với C++

  what the heck, có cần cầu kỳ đến vậy ko, áp dụng hướng đối tượng ko đúng chỗ.

 4. #3
  1111 Avatar của ktuan
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gửi
  52

  Mặc định Re: Ứng dụng vui với C++

  Ah.Làm thì làm tử tế một chút thôi.
  Cái này không chỉ khô khan là hướng đối tượng đâu,cốt yếu mình chỉ cài thêm 1 số cấu trúc tiện thể vào luôn

 5. #4
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gửi
  5

  Mặc định Re: Ứng dụng vui với C++

  Ông Tuấn làm bài này khủng quá

 6. #5
  HUT's Engineer
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gửi
  686

  Mặc định Re: Ứng dụng vui với C++

  khủng đấy, nhưng chỗ khai báo số phần tử của mảng bằng biến sai thì phải, dev C nó ko báo à

 7. #6
  1111 Avatar của ktuan
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gửi
  52

  Mặc định Re: Ứng dụng vui với C++

  Mấy chỗ cấp phát thành mảng thực chất chỉ là cấp phát một phần tử thôi. OK tớ sẽ sửa và bổ sung chỗ này để tránh hiểu nhầm

 8. #7
  svBK's Member
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gửi
  39

  Mặc định Re: Ứng dụng vui với C++

  khủng quá....s,,,,,,,,,,,,,,,,,

 9. #8
  svBK's Member
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gửi
  39

  Mặc định Re: Ứng dụng vui với C++

  tớ mới down Dev C ++ 4 9 9 2 mà sao ko chạy đc vậy

 10. #9
  1111 Avatar của ktuan
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gửi
  52

  Mặc định Re: Ứng dụng vui với C++

  Tớ copy vào Dec C++ của tớ và F9 chạy được mà
  https://docs.google.com/open?id=0B9V...JhNzZhYjhlYzdk
  Lần sửa cuối bởi ktuan; 11-02-2012 lúc 10:10 PM Lý do: 1111

 11. #10
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gửi
  2

  Mặc định Re: Ứng dụng vui với C++

  Thanks!!!. Mặc dù t chưa học C++. Hay đấy

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube