Thư viện số svBK: Tài liệu mới được upload bởi 1973:

Kỹ thuật lập trình - Bài giảng

Tải về

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Sự phát triển công nghệ thông tin trong những năm vừa qua đã làm thay đổi bộ mặt
kinh tế xã hội toàn cầu, trong đó công nghệ phần mềm trở thành một ngành công nghiệp
quan trọng đầy tiềm năng. Với sự hội tụ của công nghệ viễn thông và công nghệ thông rin,
tỷ trọng về giá trị phần mềm chiếm rất cao trong các hệ thống viễn thông cũng như các thiết
bị đầu cuối. Chính vì lý do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu, tiến tới phát triển cũng như làm
chủ các hệ thống phần mềm của các kỹ sư điện tử viễn thông là rất cần thiết.
Tài liệu giảng dạy “Kỹ thuật lập trình” cho hệ đào tạo từ xa được xây dựng dựa trên
giáo trình “Kỹ thuật lập trình” đã được giảng dạy tại học viện trong những năm qua với
mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan
tới lập trình.

Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đọc về kỹ năng
lập trình cấu trúc và một số thuật toán quan trọng, bao gồm: Đại cương về lập trình cấu trúc;
Duyệt và đệ qui; Ngăn xếp, hàng đợi và danh sách móc nối; Cây; Đồ thị và cuối cùng là Sắp
xếp và tìm kiếm.