Tình hình là mình muốn mua một số sách cũ môn
+Thông tin số
+Điện tử tương tụ 1 2
+Xử lí số tín hiệu(xử lí tín hiệu và lọc số tập 1 và 2)
+Kt VXL
Ưu tiên sách in nhé.
Ai có nhăn tin cho mình qua số:01678707642
Giá thỏa thuận nhé