Mình gặp vấn đề như sau: mình đã đăng ký xong học phần 2 môn A và B, nhưng mình không đăng ký lớp học của 2 môn A và B ( dự tính để đến hè học), và mình không xóa được HỌC PHẦN của 2 môn đó vì quá thời gian sửa học phần. Vậy mình xin hỏi 2 môn đó mình có bị tính học phí không?
Thanks so much!