Hiện nay trừ đò án với thực tập thì mình đã hoàn thành số môn cần học
Nhưng nếu mình đăng ký thêm môn tự chọn mà mình muốn học (thành ra thừa chỉ).
Như thế nhà trường sẽ tính điểm như thế nào
Giúp mình với nhé