Cơ bản: Thực hành Đo diode chỉnh lưu

Đo kiểm tra cầu Đi ốt chỉnh lưu (không cắm điện)
  • Chỉnh đồng hồ ở thang X 1 Ω
  • Đo vào hai đầu các đi ốt, đảo chiều que đo- Nếu đo thấy một chiều lên kim, đảo chiều que đo thấy không lên kim => là đi ốt tốt
    - Nếu cả hai chiều đo kim lên hết thang đo (=0Ω ) là đi ốt bị chập
    - Nếu cả hai chiều đo không lên kim => là đi ốt bị đứt
Đo kiểm tra các đi ốt trong cấu đi ốt chỉnh lưu
Kết quả đo ở trên cho thấy.
- Đi ốt D1 bình thường
- Đi ốt D2 bị chập
- Đi ốt D3 bị đứt
Nguồn: hocnghe.com.vn