Đề thi môn học hệ thống cơ điện tử
( Thời Gian : 60')


Câu 1: (4đ) hãy nêu các bước thiết kế trong quy trình thiết kế đồng thời cho các hệ cơ điện tử