VnPro Trân Trọng Giới Thiệu Series bài giảng CCNA

Giảng viên thực hiện: Thầy Lê Đức Phương---------------------------------------------------------
BÀI 18 - Bài Giảng Open Shortest Path First
-----------------------------------------------
----------


Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=i54fqCMsVhM

Part 2

http://www.youtube.com/watch?v=llGClY2RyJ4

Part 3
http://www.youtube.com/watch?v=XcPoMWZGthM