Quản Trị Mạng - Không giống như virt-manager, virt-install là một công cụ dòng lệnh cho phép người dùng có thể tạo ta các KVM guest trên một Headless server. Bạn có thể tự hỏi chính mình: “tôi có thể sử dụng vmbuilder để làm điều này, vậy tại sao còn cần virt-install?”.

>>> Thiết lập mạng RAID 1 với DRBD trên Ubuntu 11.10

Sự khác biệt giữa virt-install với vmbuilder ở chỗ, với vmbuilder dành cho việc tạo các Ubuntu-based guest, trong khi đó với virt-install bạn có thể cài đặt toàn bộ các loại hệ điều hành (bao gồm Linux, Windows, Solaris, FreeBSD, OpenBSD) và các distribution trong một guest, giống như virt-manager. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp các bạn có thể sử dụng nó trên Ubuntu 11.10 KVM server.

1. Một số lưu ý

Ở đây chúng tôi giả định rằng KVM đã được cài đặt (xem thêm: Ảo hóa với KVM trên Ubuntu 11.10.) Máy chủ KVM có địa chỉ IP: 192.168.0.100.

Trong phần bài viết mình họa này chúng ta sẽ cài đặt một CentOS 6.0 guest. Ngoài ra cần một Ubuntu 11.10 desktop để có thể kết nối tới giao diện điều khiển đồ họa của KVM guest. Đó không phải điều quan trọng nếu desktop đã cài đặt trên Ubuntu 11.10 KVM server hoặc trên một hệ thống từ xa (có nhiều khác biệt nhỏ nếu desktop cài đặt trên máy chủ KVM so với máy tính để bàn từ xa, bài viết cũng sẽ phác thảo vấn đề này).

2. Cài đặt virt-install

Ubuntu 11.10 KVM Host:

Mở một terminal và cài đặt virt-install:

sudo apt-get install virtinst

3. Cài đặt virt-manager trên Ubuntu 11.10 Desktop

Ubuntu 11.10 Desktop:

Chúng ta cần một phương tiện kết nối tới giao diện điều khiển đồ họa của guest – có thể sử dụng virt-viewer hoặc virt-manager để làm điều này.

Theo kinh nghiệm, người dùng được khuyến cáo cài đặt virt-manager thay vì virt-viewer bởi virt-manager cho phép bạn tạo và xóa máy ảo cùng các tác vụ khác. virt-manager có thể được cài đặt bằng lệnh sau:

sudo apt-get install virt-manager

4. Tạo một CentOS 6.0 Guest

Ubuntu 11.10 KVM Host:

Bây giờ trở lại với Ubuntu 11.10 KVM host và nhìn vào:

man virt-install

để tìm hiểu thêm cách sử dụng nó.

Chúng ta sẽ tạo máy ảo image-based trong thư mục /var/lib/libvirt/images/ được tự động tạo ra khi cài đặt KVM.

Để tạo một CentOS 6.0 guest (trong chế độ bridging mode) với tên vm10, RAM 1024MB, hai CPU ảo và ảnh đĩa /var/lib/libvirt/images/vm10.img kích thước 12GB, chèn đĩa cài CentOS DVD vào ổ CD drive và chạy:

sudo virt-install --connect qemu:///system -n vm10 -r 1024 --vcpus=2 --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm10.img,size=12 -c /dev/cdrom --vnc --noautoconsole --os-type linux --accelerate --network=bridge:br0 –hvm

Tất nhiên bạn cũng có thể tạo một ISO image của CentOS DVD (khuyến cáo tạo trong thư mục /var/lib/libvirt/images/ bởi sau này chúng ta sẽ sử dụng để tạo máy ảo thông qua virt-manager từ Ubuntu desktop, và virt-manager sẽ nhìn thấy ISO images trong /var/lib/libvirt/images/)…

sudo dd if=/dev/cdrom of=/var/lib/libvirt/images/CentOS-6.0-x86_64-bin-DVD1.iso

… và sử dụng ISO image trong virt-install bằng lệnh sau:

sudo virt-install --connect qemu:///system -n vm10 -r 1024 --vcpus=2 --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm10.img,size=12 -c /var/lib/libvirt/images/CentOS-6.0-x86_64-bin-DVD1.iso --vnc --noautoconsole --os-type linux --accelerate --network=bridge:br0 –hvm

Kết quả sẽ trông như sau:

administrator@server1:~$ sudo virt-install --connect qemu:///system -n vm10 -r 1024 --vcpus=2 --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm10.img,size=12 -c /var/lib/libvirt/images/CentOS-6.0-x86_64-bin-DVD1.iso --vnc --noautoconsole --os-type linux --accelerate --network=bridge:br0 --hvm Starting install... Allocating 'vm10.img'        |  12 GB     00:00 Creating d omain...          |    0 B     00:00 Domain installation still in progress. You can reconnect to the console to complet e the installation process. administrator@serve r1:~$
5. Kết nối tới Guest

Ubuntu 11.10 Desktop:

KVM guest sẽ được boot từ CentOS 6.0 DVD và khởi động trình cài đặt giao diện đồ họa CentOS – đây là lý do tạo sao chúng ta cần kết nối tới giao điện điều khiển đồ họa của guest. Bạn có thể làm điều này với virt-manager trên Ubuntu 11.10 desktop.

Khởi động Virtual Machine Manager (có thể tìm kiếm cho virt-manager trong Unity):Lần đầu tiên khởi động virt-manager và không có cài đặt KVM trên Ubuntu desktop (tức là các máy chủ KVM không giống hệt nhau trên desktop của bạn) sẽ có thông báo Could not detect a default hypervisor xuất hiện. Nhưng có thể bỏ qua điều này bởi chúng ta không muốn kết nối tới libvirt daemon local mà là Ubuntu 11.10 KVM host từ xa:Trong virt-manager, vào File > Add Connection... để kết nối tới máy chủ KVM trên Ubuntu 11.10 của bạn. Trường hợp không tìm thấy menu File, bạn có thể kích chuột phải vào vùng bên dưới để đóng chương trình, và sau đó một menu sẽ được mở để chọn Add Connection...:Chọn QEMU/KVM as Hypervisor. Nếu KVM host là giống nhau trên desktop, chỉ cần kích Connect. Nhưng nếu host KVM là trên một máy chủ Ubuntu 11.10 từ xa, đánh dấu vào Connect to remote host, chọn SSH từ Mothod trong menu xổ xuống, điền vào root trong trường Username, nhập vào hostname hoặc địa chỉ IP (192.168.0.100) của Ubuntu 11.10 KVM host trong trường Hostname, kích Connect.

(Lưu ý thay thế 192.168.0.100 với IP hoặc hostname của KVM host. Tài khoản root cần phải được kích hoạt trên KVM host, và đăng nhập root phải được cho phép trên KVM. Để kích hoạt đăng nhập root trên hệ thống Ubuntu, chạy:

sudo passwd root

để kiểm tra nếu các thông tin đăng nhập root được cho phép kiểm tra thư mục PermitRootLogin trong /etc/ssh/sshd_config – bạn có thể cần khởi động lại SSH daemon sau đó.)Nếu đây là lần đầu tiên kết nối tới máy chủ KVM từ xa, bạn phải nhập vào yes và kích OK:


Theo: quantrimang.com